• TÁC ĐỘNG CỦA ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ SẢN XUẤT RAU TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA

TÁC ĐỘNG CỦA ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ SẢN XUẤT RAU TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA

Xem các bài khác
Số trang của bài
103-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÁC ĐỘNG CỦA ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ SẢN XUẤT RAU TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA

Tên tác giả
Nguyễn Đăng Học
Category
Monthly Journal
Title

Impact of hight technology application on economic efficiency of vegetables production in Moc Chau, Son La

Author
Nguyen Dang Hoc
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của áp dụng công nghệ cao đến hiệu quả kinh tế từ sản xuất rau tại Mộc Châu, Sơn La. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp điều tra thông qua sử dụng bảng hỏi đối với 200 hộ nông dân trồng rau ở huyện Mộc Châu. Thống kê so sánh được dùng để so sánh kết quả và hiệu quả kinh tế từ sản xuất rau giữa nhóm hộ có áp dụng công nghệ cao và hộ không áp dụng. Phân tích hồi quy được dùng để ước lượng tác động của áp dụng công nghệ cao và yếu tố khác đến hiệu quả kinh tế từ sản xuất rau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hộ có áp dụng công nghệ cao có năng suất, thu nhập và hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với nhóm hộ không áp dụng. Theo đó, hộ có áp dụng công nghệ cao đạt năng suất 335,56 kg/100 m2 tương đương thu nhập 888,89 nghìn đồng/100 m2. Trong khi đó con số này ở nhóm hộ không áp dụng lần lượt là 301,39 kg và 500,56 nghìn đồng. Ngoài ra, kết quả ước lượng hồi quy cũng cho thấy, các yếu tố trình độ học vấn, giống, giá bán rau, tổ chức sản xuất và công nghệ cao có tác động cùng chiều đến hiệu quả kinh tế từ sản xuất rau và biến công nghệ cao có hệ số ước lượng cao nhất.
 

Abstract

This study was conducted to evaluate impact of high technology application on economic efficiency of vegetables production in Moc Chau, Son La. Data for the study were collected from 200 vegetable farming households in Moc Chau district, Son La province by direct interviews. The comparison statistic analysis was used to compare and test the differences between the economic efficiency of vegetable farming group who applied high technology and those that did not apply. Regression analysis was employed to measure factors affecting economic efficiency of vegetables production. It was found that households with high technology application got higher productivity, income and economic efficiency than those without application. Accordingly, households applied high technology got 335.56 kilograms and 888.89 thousand VND per 100 m2 while this number of households without application was 301.39 kilograms and 500.56 thousand VND, respectively. Moreover, research results also showed that the education level, seed cost, organizing of production and technology had significantly positive impact on economic efficiency of vegetables production. Technology was the factor that had highest estimated coefficient.
 

Từ khoá / Keywords

Công nghệ cao
hiệu quả kinh tế
nông nghiệp
rau
Agricultural
modern technology
Economic efficiency
vegetables