• SO SÁNH ƯƠNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) TỪ POTSLARVAE-2 TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

SO SÁNH ƯƠNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) TỪ POTSLARVAE-2 TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SO SÁNH ƯƠNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) TỪ POTSLARVAE-2 TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Tên tác giả
Châu Tài Tảo
Category
Monthly Journal
Title

Comparison of nursing black tiger shrimp (Penaeus monodon) at the postlarvae-2 stage with different densities in biofloc and in non-biofloc system

Author
Chau Tai Tao
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tăng trưởng và tỷ lệ sống của hậu ấu trùng tôm sú ở các mật độ khác nhau trong hệ thống có và không có biofloc. Nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức với các mật độ ương 100, 150, 200 Postlarvae-2/lít trong hệ thống có và không có biofloc, bể ương có thể tích 120 lít, độ mặn 30‰, sử dụng bột gạo để tạo biofloc với tỷ lệ C/N=12. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài trung bình ở giai đoạn PL-15 của các nghiệm thức có biofloc (12,2 ± 0,4 mm) lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức không có biofloc (11,5 ± 0,5 mm). Tỷ lệ sống và năng suất ở PL-15 lần lược là 67,6 ± 14,1 % và 96,1±10,4 con/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức không có biofloc. Vì vậy có thể kết luận hậu ấu trùng tôm sú từ PL-2 ương trong hệ thống có biofloc tăng trưởng và tỷ lệ sống tốt hơn các nghiệm thức không có biofloc, trong đó nghiệm thức 100 con/L có biofloc là tốt nhất.

Abstract

The study aimed to determine the growth and survival of postlarvae tiger shrimp at the postlarvae-2 stage with different densities in biofloc and in non-biofloc system. The study included 6 treatments with densities of 100, 150, 200 postlarvae-2/liter in the system with and without biofloc. Experimental tank volume was 120 liter, filled with water at salinity of 30 ‰ and using molasses to perform bioflocs at C/N = 12. The result showed that the average length of treatment with biofloc at PL-15 stage (12.2 ± 0.4 mm) was larger in comparison to without biofloc (11.5 ± 0.5 mm) and the difference was statistically significant at (p<0.05). The survival rate and capacity of shrimps at PL-15 were 67.6 ± 14.1% and 96.1 ± 10.4 PL-15/liter, respectively and the difference was statistically significant at (p<0.05) in comparison to treatments without biofloc. So, it can be concluded that nursing of black tiger shrimp postlarvae from PL-2 in biofloc system shows better growth and survival rate of postlarvae than that in non-biofloc and the treatment of 100 PL-2/liter with biofloc is the best.

Từ khoá / Keywords

tôm sú
hậu ấu trùng
biofloc
mật độ
Tiger shrimp
postlarvae
biofloc
density