• SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ TRONG HỆ THỐNG TÔM - LÚA TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ TRONG HỆ THỐNG TÔM - LÚA TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

Xem các bài khác
Số trang của bài
86-93
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ TRONG HỆ THỐNG TÔM - LÚA TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

Tên tác giả
Sơn Thị Thanh Nga, Phạm Thị Phương Thuý, Nguyễn Hồng Ửng, Ngô Thanh Trắc, Trần Thị Thảo Đang
Category
Monthly Journal
Title

Comparison of economic efficiency of traditional rice farming and organic rice farming models in the shrimp - rice system in Thanh Phu district, Ben Tre

Author
Son Thi Thanh Nga, Pham Thi Phuong Thuy, Nguyen Hong Ung, Ngo Thanh Trac, Tran Thi Thao Dang
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ 2019 - 2020 thông qua phỏng vấn 65 nông hộ có mô hình trồng lúa theo phương thức truyền thống và hữu cơ tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy trung bình lợi nhuận mô hình sản xuất lúa hữu cơ là 15,3 triệu đồng/ha/năm, cao hơn lợi nhuận mô hình sản xuất lúa truyền thống 25,6%, tương đương 3,1 triệu đồng/ha/năm. Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong mô hình sản xuất lúa truyền thống, gồm năng suất, chi phí phân bón, giá bán. Đối với mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống Tôm-Lúa có 3 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, gồm năng suất, chi phí phân bón và dịch hại trên đồng ruộng.

Abstract

The study was conducted from 2019 to 2020 through interviews with 65 farmers with traditional rice and organic rice farming models in Thanh Phu district, Ben Tre province. The result showed that the profit of organic rice farming model is 15.3 million VND/ha/year, higher than the profit of traditional rice model by 2.56%, equivalent to 3.1 million  VND/ha/year. There are 3 factors affecting the profitability of rice production in the traditional rice farming model, including productivity, fertilizer costs, selling prices. For the organic rice farming model in the shrimp-rice system, there are 3 factors affecting profits, including productivity, fertilizer costs and pests in the field.

Từ khoá / Keywords

Sản xuất lúa truyền thống
Lúa hữu cơ
hiệu quả kinh tế
tỉnh Bến Tre
Traditional rice farming
organic rice farming
Economic efficiency
Ben Tre province