• SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC SÁT TRÙNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH BỦNG ĐƯỜNG RUỘT VÀ BỆNH BẠI HUYẾT TẰM DÂU Ở VIỆT NAM

SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC SÁT TRÙNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH BỦNG ĐƯỜNG RUỘT VÀ BỆNH BẠI HUYẾT TẰM DÂU Ở VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
99-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC SÁT TRÙNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH BỦNG ĐƯỜNG RUỘT VÀ BỆNH BẠI HUYẾT TẰM DÂU Ở VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Thúy Hạnh , Nguyễn Thị Kim Dư
Category
Monthly Journal
Title

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ SÂU TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGHỆ VÀNG N8 TẠI THANH HÓA VÀ BẮC GIANG

Author
Nguyen Thuy Hanh, Nguyen Thi Kim Du
Tóm tắt

Nghiên cứu này lần đầu tiên so sánh hiệu lực của 4 loại thuốc sát trùng là Clorua vôi, Foocmon, Dichlo Isocyanuric Acide, Trichlo Isocyanuric Acide đối với phòng chống bệnh bủng đường ruột và bệnh bại huyết tằm dâu ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở độ tin cậy 95% khi cùng nồng độ 2% thì thuốc sát trùng Trichlo Isocyanuric Acide (TCCA) có hiệu quả sát trùng cao nhất, tiếp theo là Foocmon, sau đó là Clorua vôi và Dichlo Isocyanuric Acide (DCCA). Trong điều kiện sử dụng thuốc sát trùng, công thức phun TCCA có tỷ lệ tằm bệnh các loại đã giảm rõ rệt chỉ chiếm 7,63%; tỷ lệ bệnh các loại ở công thức phun Foocmol 2% là 8,74%. 2 công thức phun DCCA 2% và Clorua vôi 2% có tỷ lệ bệnh các loại là tương đương nhau (8,67%, 8,78%). Công thức đối chứng có tỷ lệ bệnh các loại cao nhất chiếm 19,69% (trong đó: tỷ lệ bệnh bủng đường ruột 10,67; tỷ lệ bệnh bại huyết 5,67%; tỷ lệ bệnh khác 3,35%) và tỷ lệ nhộng chết là 9,67%. Đồng thời tỷ lệ vỏ kén khi sử dụng thuốc sát trùng TCCA đạt 16,44% và cao hơn 3 loại thuốc sát trùng còn lại. Cả 2 thí nghiệm đều cho kết quả nhận xét tương tự nhau. Từ các kết quả thu được cho thấy TCCA hoàn toàn có thể sử dụng để thay thế các thuốc thường dùng trong phòng trị bệnh cho tằm dâu.

Abstract

This study is the first comparison of four kinds of antiseptics including Calcium Hypochlorid, formalin, Dichlo Isocyanuric Acide, Trichlo Isocyanuric Acide in preventing silkworm from Hemophilia and Septicemia diseases in Vietnam. The results showed that, at the same dose (2%), Trichlo Isocyanuric Acide (TCCA) gave the highest effect (α < 0.05), followed by formalin, Calcium Hypochlorid and Dichlo Isocyanuric Acide (DCCA). In TCCA treatment, diseases decreased significantly to 7.63% and in Formalin 2% was 8.74%. The disease ratio was similar when applying DCCA 2% and Calcium Hypochlorid 2% (8.67% and 8.78%, respectively). The highest ratio of diseases (19.69%) was observed at the control treatment (in which the ratio of Bombyxmori Cytoplasmic Polyhydrosis Virus was 10.67, the ratio of Hemophilia was 5.67%, and the ratio of other diseases was 3.35%) and the incubation ratio was 9.67%. In addition, this group could also increase cocoon shell up to 16.44%, significantly higher than that of the others. The both experiments show the similar result. Thus, it is recommended to use TCCA for replacing other conventional chemicals in prevention of silkworm diseases.

Từ khoá / Keywords

Thuốc sát trùng TCCA
bệnh bại huyết
bệnh bủng đường ruột
Trichlo Isocyanuric Acide
Silkworm
Milky and Septicemia diseases