QUY TỤ GEN Ph2 VÀ Ph3 TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÀ CHUA KHÁNG BỆNH SƯƠNG MAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TỤ GEN Ph2Ph3 TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÀ CHUA KHÁNG BỆNH SƯƠNG MAI

Tên tác giả
Trần Ngọc Hùng, Vũ Thị Thu Hiền
Category
Monthly Journal
Title

Pyramiding Ph2 and Ph3 genes for breeding tomato tolerant to late blight

Author
Tran Ngoc Hung, Vu Thị Thu Hien
Tóm tắt

Bệnh sương mai do nấm Phytophthora infestans gây hại cà chua, đặc biệt nghiêm trọng trong vụ Đông Xuân ở Đồng bằng sông Hồng và mùa mưa ở vùng cao nguyên nước ta. Lây bệnh nhân tạo với các mẫu nấm sương mai thu thập tại Lâm Đồng, Hà Nội, Lào Cai cho thấy gen Ph1 có trong mẫu giống Nova hoàn toàn không thể hiện tính kháng bệnh. Gen Ph2 trong mẫu giống LA3151 không thể hiện tính kháng tốt như gen Ph3 có trong dòng CLN2037B nhưng cũng giảm rõ rệt chỉ số bệnh và số bào tử tạo ra trên vết bệnh. Thông qua lai tạo và chọn lọc bằng chỉ thị phân tử UF-Ph2-1 liên kết với gen Ph2 và chỉ thị Ph3-gsm1 cho gen Ph3 đã quy tụ được các gen này trong dòng cà chua F5 có đặc điểm nông sinh học tốt. Tính kháng bệnh sương mai của dòng cà chua F5 mang cả 2 gen Ph2 và Ph3 cao hơn hẳn dòng bố mẹ chỉ mang 1 gen, và là nguồn vật liệu tốt cho chọn giống cà chua.

Abstract

Late blight caused by the fungal pathogen Phytophthora infestans is one of the most destructive diseases on tomato in the Winter Spring in the Red River Delta and the rainy season in the highland regions. Artificial inoculations with isolates collected in Lam Dong, Hanoi and Lao Cai provinces showed that Ph1-gene in Nova accession was no longer effective against the present pathogen strains. Although Ph2 gene in LA3151 accession was not well resistant as Ph3 gene in CLN2037B line, but the disease index and sporangia in lesions were clearly reduced. Based on crossing and molecular marker selection by using UF-Ph2-1 and Ph3-gsm1 markers linked to the Ph2 and Ph3 respectively, both genes were pyramided in F5 lines with good horticultural traits. The disease resistance of F5 tomato lines carrying both Ph2 and Ph3 genes was higher than that of parents which carrying only 1 gene, and these lines are good materials for tomato breeding.

Từ khoá / Keywords

Cà chua
bệnh sương mai
nấm Phytophthora infestans
chỉ thị phân tử
quy tụ gen
Tomato
Late blight
fungus Phytophthora infestans
molecular marker
gene pyramiding