• QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA (ĐS1) JAPONICA THƯƠNG PHẨM CHO VÙNG CAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA (ĐS1) JAPONICA THƯƠNG PHẨM CHO VÙNG CAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
81-84
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA (ĐS1) JAPONICA THƯƠNG PHẨM CHO VÙNG CAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh, Hoàng Tuyết Minh, Phạm Văn Dân
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords