QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA P6ĐB

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-14
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA P6ĐB

Tên tác giả
Hà Văn Nhân, Nguyễn Thành Luân*, Lương Thị Hưng, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Liền
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords