QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA OM8232

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-11
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA OM8232

Tên tác giả
Trần Thị Cúc Hòa*, Phạm Thị Hường, Hồ Thị Huỳnh Như, Phạm Thị Mùi
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords