QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐVN-10

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐVN-10

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords