QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÀ TÍM LAI SỐ 1

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-64
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÀ TÍM LAI SỐ 1

Tên tác giả
Đào Xuân Thảng, Nguyễn Thị Hải Yến, Bùi Thị Đào, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords