QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC GIỐNG KHOAI LANG RAU KLR1, KLR3 VÀ KLR5

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC GIỐNG KHOAI LANG RAU KLR1, KLR3 VÀ KLR5

Tên tác giả
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords