QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HL07-15; HLĐN 29 VÀ HLĐN 25

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HL07-15; HLĐN 29 VÀ HLĐN 25

Tên tác giả
Nguyễn Văn Chương, Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang, Hà Hữu Tiến, Đinh Văn Cường, Nguyễn Văn Mạnh, Võ Như Cầm và Nguyễn Hữu Hỷ, Nguyễn Thị Thiên Phương
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords