QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG KHOAI TÂY SINORA

Xem các bài khác
Số trang của bài
6-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG KHOAI TÂY SINORA

Tên tác giả
Trương Công Tuyện
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords