PHÂN TÍCH QTL TÍNH TRẠNG PHÔI TO Ở LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH QTL TÍNH TRẠNG PHÔI TO Ở LÚA

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Văn Cường
Category
Monthly Journal
Title

Quantitative trait locus (QTLs) mapping for the giant embryo in rice

Author
Nguyen Thi Thuy Hanh, Nguyen Quoc Trung, Pham Van Cuong
Tóm tắt

Đặc tính phôi to là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc cải tiến các giống lúa hiện nay. Tỷ lệ khối lượng phôi/khối lượng hạt có liên quan đến hàm lượng dầu trong cám gạo dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu sinh học và dầu ăn. Nghiên cứu xác định QTL liên quan đến khối lượng phôi và diện tích phôi đã được thực hiện với việc sử dụng quần thể F2 được tạo ra từ việc lai giữa dòng lúa đột biến MGE13-Mizuhochikara (có kích thước phôi to) và giống Taichung65 (có kích thước phôi trung bình). Phương pháp phân tích sự phân ly theo nhóm lớn (BSA) được sử dụng để xác định các QTL liên quan đến tính trạng khối lượng và diện tích phôi hạt. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 2 QTL trên nhiễm sắc thể số 7: qEW7 liên quan đến tính trạng khối lượng phôi và qES7 liên quan đến tính trạng diện tích phôi tương ứng. Cùng với đó, chỉ thị RM21721 liên kết với qEW7 và hai chỉ thị RM445 và RM21721 liên quan đến qES7. Các kết quả thu được từ nghiên cứu này là các thông tin hữu ích và có thể được sử dụng cho việc phát hiện và lựa chọn các cá thể mang QTL/gen quy định tính trạng phôi to trong việc chọn tạo các giống lúa.

Abstract

The giant-embryo trait is one of the important goals in improving rice varieties. The ratio of embryo weight/grain weight is related to the oil content of rice bran which is used for producing animal feed, biofuel and edible oil. The present study was carried out to determine QTL related to embryo weight and embryo area by using the F2 population generated from crossing between the mutant rice line MGE13-Mizuhochikara (with giant embryo) and the Taichung65 cultivar (medium embryo). The Bulk Segregation Analysis (BSA) was used to identify QTLs related to embryo weight and area. The results showed that 2 QTLs were identified on chromosome 7: qEW7 related to embryo weight and qES7 related to embryo area, respectively. Taken together, the RM21721 marker associated with qEW7 and the two markers RM445 and RM21721 related to qES7. The obtained results from this study will be useful information and might be used for detection and selection of individuals carrying the QTL/gene for giant embryo in rice breeding.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
phôi to
khối lượng phôi
diện tích phôi
bản đồ QTL
rice
giant embryo
embryo weight
embryo area
QTL mapping