• PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN TRONG ĐIỀU KIỆN TƯỚI ĐỦ NƯỚC VÀ HẠN

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN TRONG ĐIỀU KIỆN TƯỚI ĐỦ NƯỚC VÀ HẠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-16
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN TRONG ĐIỀU KIỆN TƯỚI ĐỦ NƯỚC VÀ HẠN

Tên tác giả
Đỗ Việt Tiệp, Vương Huy Minh, Nguyễn Quang Tin, Đoàn Thị Bích Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Analysis of combining ability of some inbred maize lines under sufficient irrigation and drought conditions

Author
Do Viet Tiep, Vuong Huy Minh, Nguyen Quang Tin, Doan Thi Bich Thao
Tóm tắt

Nghiên cứu này đã xác định khả năng kết hợp chung (GCA), khả năng kết hợp riêng (SCA) về năng suất của 9 dòng ở 3 điểm thí nghiệm khác nhau (tưới đủ, nhờ nước trời). Kết quả phân tích phương sai cho thấy giá trị bình phương trung bình (MS) của khả năng kết hợp chung (GCA) về năng suất là có ý nghĩa (P < 0,05) trong cả 3 điều kiện thí nghiệm, đồng thời MS của GCA lớn hơn MS của SCA ở cả 3 điều kiện thí nghiệm, nghĩa là GCA đóng góp quan trọng hơn SCA, song MS của SCA có ý nghĩa ở điều kiện cụ thể. Giá trị GCA về năng suất có đóng góp quan trọng hơn ở điều kiện tưới đủ, trong khi SCA đóng góp quan trọng ở những điều kiện cụ thể (không chủ động tưới). Khả năng chịu hạn của thế hệ F1 từ 9 dòng là rất tốt (Năng suất tại các vùng thí nghiệm nhờ nước trời có biểu hiện suy giảm rất ít so với điều kiện thí nghiệm tưới đủ). Dòng H665, H411 và H245 có GCA tích cực trong tất cả 3 môi trường (tưới đủ, hạn nặng và hạn vừa) và có năng suất cao. Tổ hợp lai H665×H411, H665×H60, H411×H245, H245×H71, cao hơn cả 2 đối chứng CP511 và NK4300 trong cả 3 điều kiện thí nghiệm. Do đó, chọn lọc các giống lai đơn mới phù hợp với từng điều kiện cụ thể thông qua sự lai tạo giữa các dòng và đánh giá con lai ở điều kiện môi trường khác nhau để làm cơ sở tuyển chọn giống phục vụ sản xuất ngô ở vùng canh tác nhờ nước trời.

Abstract

This study was carried out to identify the general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) on the grain yield of 9 maize lines at 3 different experimental sites (irrigated, rainfed). The results of variance analysis showed that the mean square (MS) of GCA for yield was significant (P < 0.05) in all 3 experimental conditions, and the MS of GCA was greater than that of SCA in all 3 experimental conditions, indicating that GCA was more important than SCA, although the MS of SCA was significant in specific conditions. The GCA value for grain yield contributed more significantly under irrigated conditions, while SCA was important under rainfed conditions. The drought tolerance of the F1 generation developed from these 9 lines was very good (Grain yield in experimental sites under rainfed conditions expressed little decrease compared to sufficient irrigation). Lines H665, H411 and H245 had positive GCA in all 3 environments (irrigated, severe drought and moderate drought) and had high grain yield. The yield of hybrid combinations H665×H411, H665×H60, H411×H245, H245×H71 was higher than that of two controls CP511 and NK4300 in all 3 experimental conditions. Therefore, selection of new hybrid varieties suitable for specific conditions through crossing inbred lines and evaluating the hybrids under different conditions is the basis for selecting maize varieties for production in rainfed areas.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
tưới đủ nước
hạn
khả năng kết hợp chung
khả năng kết hợp riêng
maize
sufficient irrigation
drought
general combining ability
Specific combining ability