• PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AMYLOSE, ĐỘ HÓA HỒ VÀ ĐỘ BỀN GEL CỦA CÁC GIỐNG LÚA indica ĐỊA PHƯƠNG

PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AMYLOSE, ĐỘ HÓA HỒ VÀ ĐỘ BỀN GEL CỦA CÁC GIỐNG LÚA indica ĐỊA PHƯƠNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AMYLOSE, ĐỘ HÓA HỒ VÀ ĐỘ BỀN GEL CỦA CÁC GIỐNG LÚA indica ĐỊA PHƯƠNG

Tên tác giả
Hoàng Thị Giang, Trần Hiền Linh, Hoàng Ngọc Đỉnh, Đỗ Văn Toàn, Vũ Thị Hường, Vũ Mạnh Ấn
Category
Monthly Journal
Title

Study on amylose content, gelatinization temperature and gel consistency of local indica rice varieties

Author
Hoang Thi Giang, Tran Hien Linh, Hoang Ngoc Dinh, Do Van Toan, Vu Thi Huong, Vu Manh An
Tóm tắt

Chất lượng nấu nướng được thể hiện qua tỷ lệ thành phần amylose/amylopectin và cấu trúc amylopectin của tinh bột gạo. Nghiên cứu tiến hành phân tích và đánh giá hàm lượng amylose, độ hóa hồ và độ bền gel của 101 giống lúa indica địa phương phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao. Bộ giống lúa được trồng tại Hải Phòng vào vụ Mùa năm 2020 và thu hoạch để thực hiện phân tích các tính trạng hàm lượng amylose, độ hóa hồ và độ bền gel. Kết quả cho thấy, hàm lượng amylose của bộ giống dao động từ 1,9% đến 20,3%. Nhóm cơm mềm và dẻo chiếm tỷ lệ lớn nhất trong bộ giống (93,1%). Nhóm có độ hóa hồ trung bình gồm 21 giống, chiếm 20,8%. Nhóm có độ bền gel mềm chiếm gần một nửa bộ giống. Tiêu chuẩn gạo chất lượng cao được thị trường ưa chuộng là hàm lượng amylose từ 10 - 25%, độ hóa hồ trung bình và độ bền gel mềm. Dựa vào các tiêu chí này, tuyển chọn được 3 giống lúa tẻ G32, G140, G141 và 2 giống lúa nếp G111 và G150 phục vụ sản xuất và chọn tạo giống sau này.

Abstract

Cooking quality is expressed by the ratio of amylose/amylopectin composition and amylopectin structure of rice grain starch. Amylose content, gelatinization and gel strength of 101 local indica rice varieties were analyzed and evaluated for further breeding and selection of high quality rice varieties. The rice varieties were planted in Hai Phong in the 2020 Summer crop and grains were harvested for analysing amylose content, gelatinization temperature and gel consistency. The results showed that the amylose content of the rice collection ranged from 1.9 – 20.3%. Most of rice varieties (93,1%) had low to medium amylose content. 21 varieties, accounting for 20.8% had medium gelatinization temperature. Nearly half of the rice collection had soft gel consistency. The standard of high quality rice preferred by the market is amylose content from 10 - 25%, medium gelatinization and soft gel consistency. Based on these criteria, 3 non - glutinous rice varieties, including G32, G140, G141 were selected and 2 glutinous rice varieties G111 and G150 were selected for production and further breeding.

Từ khoá / Keywords

Các giống lúa indica địa phương
Hàm lượng amylose
độ hóa hồ
độ bền gel
Local indica rice varieties
Amylose content
gelatinization temperature
gel consistency