• PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DI TRUYỀN VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC TÍNH TRẠNG NÔNG HỌC CỦA CÁC QUẦN THỂ LÚA indica THẾ HỆ F2 CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÉP LAI MAGIC (MULTI-PARENT ADVANCED GENERATION INTERCROSS)

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DI TRUYỀN VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC TÍNH TRẠNG NÔNG HỌC CỦA CÁC QUẦN THỂ LÚA indica THẾ HỆ F2 CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÉP LAI MAGIC (MULTI-PARENT ADVANCED GENERATION INTERCROSS)

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-44
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG DI TRUYỀN VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC TÍNH TRẠNG NÔNG HỌC CỦA CÁC QUẦN THỂ LÚA indica THẾ HỆ FCÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÉP LAI MAGIC (MULTI-PARENT ADVANCED GENERATION INTERCROSS)

Tên tác giả
Nguyễn Trọng Khanh, Lưu Thị Thúy, Vũ Thị Nhường, Phạm Văn Tính, Nguyễn Anh Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Genetic variability and association for several agronomical traits of F2 indica rice populations derived from Multi-parent Advanced Generation Inter-Cross

Author
Nguyen Trong Khanh, Luu Thi Thuy, Vu Thi Nhuong, Pham Van Tinh, Nguyen Anh Dung
Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành để phân tích các tham số di truyền và mối tương quan giữa một số tính trạng nông học của 16 quần thể lúa indica thế hệ F2 có nguồn gốc từ phép lai nhiều bố mẹ (MAGIC). Các tính trạng như số bông hữu hiệu/khóm, tỷ lệ hạt chắc, năng suất cá thể, khối lượng chất khô và chỉ số thu hoạch có thể được di truyền cộng tính. Các tính trạng chiều cao cây, chiều dài bông và khối lượng 1.000 hạt có thể được cải tiến bởi điều kiện trồng. Năng suất cá thể có mối tương quan thuận với hầu hết các tính trạng quan tâm với hệ số tương quan Pearson dao động từ 0,071** đến 0,755**, ngoại trừ mật độ hạt (–0,283**). Các tính trạng có tác động trực tiếp lớn nhất đến năng suất cá thể là khối lượng chất khô (1,0961), chỉ số thu hoạch (0,5772) và số bông hữu hiệu/khóm (0,3720). Các tính trạng có tác động gián tiếp đến năng suất cá thể chủ yếu thông qua khối lượng chất khô và chỉ số thu hoạch. Giá trị tổng tác động cao nhất lên năng suất cá thể được tìm thấy ở các tính trạng số bông hữu hiệu/khóm (2,0403), mật độ hạt (–1,2998), khối lượng 1.000 hạt (1,2307), chiều dài bông (1.2105), và khối lượng chất khô (0,8827).

Abstract

The study was conducted to analyze genetic variability, heritability, genetic advance and association for several agronomic traits of 16 F2 indica rice populations derived from Multi-parent Advanced Generation Inter-Cross (MAGIC) in Autumn crop season of 2021 at Field Crops Research Institute, Hai Duong. Number of effective panicles per plant, spikelet fertility percentage, biological weight, individual grain yield and harvest index can be inherited additively. Plant height, panicle length and 1000-seed weight could be improved by growing conditions. Individual grain yield a positive correlation with most of the traits from 0.071** to 0.755**, except for grain density (–0.283**). The traits that had high direct effects on individual grain yield were biological weight (1.0961), harvest index (0.5772) and number of effective panicles per hill (0.3720). The traits had high indirect effects on individual grain yield mainly through biological weight and harvest index. The highest total effects on individual grain yield were found in number of effective panicles per hill (2.0403), grain density (–1.2998), 1000-seed weigh (1.2307), panicle length (1.2105), and biological weight (0.8827).

Từ khoá / Keywords

Quần thể lúa indica MAGIC
thế hệ F2
hệ số di truyền
tiến bộ di truyền
tương quan tính trạng
Indica MAGIC rice populations
F2 generation
heritability
genetic advance
Pearson correlation