• PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CAROTENOID Ở NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CAROTENOID Ở NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
152-157
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CAROTENOID Ở NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

Tên tác giả
Bằng Hồng Lam, Văn Viễn Lương
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and selection of carotenoid-biosynthesis bacteria strains from Cam mountain, Tinh Bien district, An Giang province

Author
Bang Hong Lam, Van Vien Luong
Tóm tắt

Nghiên cứu đã phân lập và nhận diện được 55 dòng vi khuẩn qua các đặc điểm hình thái và sinh hóa từ 20 mẫu đất thu ở Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Kết hợp kỹ thuật ly trích với hệ dung môi methanol:chloroform (1 : 2 v/v) và quang phổ hấp thụ ở bước sóng 400 - 600 nm đã phát hiện tất các dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng sinh carotenoid. Qua phân tích quang phổ hấp thụ cho thấy có 10 dòng vi khuẩn có khả năng sinh carotenoid cao nhất trong các dòng vi khuẩn đã phân lập là NC1-6 (2,79 μg/mL), NC3-3 (3,10 μg/mL), NC4-3 (2,41 μg/mL), NC7-4 (3,40 μg/mL), NC8-3 (2,50 μg/mL), NC10-2 (2,69 μg/mL), NC12-2 (2,58 μg/mL), NC13-2 (2,90 μg/mL), NC15-7 (2,75 μg/mL) và NC20-6 (3,17 μg/mL). Kết quả giải trình tự 16S rRNA của 10 dòng này cho thấy dòng NC1-6, NC3-3, NC4-3, NC7-4, NC8-3, NC10-2, NC12-2, NC13-2, NC15-7, NC20-6 có mức độ tương đồng 100% lần lượt với các dòng Corynebacterium xerosis FDAARGOS-674, Exiguobacterium aurantiacum var. Colo. Road, Geobacillus stearothermophilus AHBR12, Serratia marcescens XPn-6, Stenotrophomonas maltophilia XS 8-4, Burkholderia cenocepacia FDAARGOS-720, Bacillus infantis NRRL B-14911, Chryseobacterium shandongense H5143, Kocuria rhizophila TB19, Brevundimonas vesicularis Os-Ep-VSA-58.

Abstract

Fifty-five bacteria strains were isolated and identified by the morphology and biochemistry characteristics from 20 soil samples collected in Cam mountain, Tinh Bien district, An Giang province. The extracts which were extracted by methanol: chloroform (1: 2 v/v) were measured absorption at wavelengths of 400 - 600 nm. The result showed that all strains were able to synthesize carotenoids; among them, there were 10 strains with the highest ability of carotenoids-biosynthesis such as NC1-6 (2,79 μg/mL), NC3-3 (3,10 μg/mL), NC4-3 (2,41 μg/mL), NC7-4 (3,40 μg/mL), NC8-3 (2,50 μg/mL), NC10-2 (2,69 μg/mL), NC12-2 (2,58 μg/mL), NC13-2 (2,90 μg/mL), NC15-7 (2,75 μg/mL) và NC20-6 (3,17 μg/mL). Bacterial identification by sequencing the 16S rRNA gene displayed that NC1-6, NC3-3, NC4-3, NC7-4, NC8-3, NC10-2, NC12-2, NC13-2, NC15-7, NC20-6 showed 100% similarity with Corynebacterium xerosis FDAARGOS-674, Exiguobacterium aurantiacum var. Colo. Road, Geobacillus stearothermophilus AHBR12, Serratia marcescens XPn-6, Stenotrophomonas maltophilia XS 8-4, Burkholderia cenocepacia FDAARGOS-720, Bacillus infantis NRRL B-14911, Chryseobacterium shandongense H5143, Kocuria rhizophila TB19, Brevundimonas vesicularis Os-Ep-VSA-58, respectively.

Từ khoá / Keywords

Các dòng vi khuẩn
phân lập
tuyển chọn
núi Cấm
huyện Tịnh Biên
tỉnh An Giang
Bacteria strains
isolation
selection
Cam mountain
Tinh Bien district
An Giang province