• PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG THUỘC CHI Schizochytrium CÓ TIỀM NĂNG LÀM THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở BỜ BIỂN TRÀ VINH

PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG THUỘC CHI Schizochytrium CÓ TIỀM NĂNG LÀM THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở BỜ BIỂN TRÀ VINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
93-99
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG THUỘC CHI Schizochytrium CÓ TIỀM NĂNG LÀM THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở BỜ BIỂN TRÀ VINH

Tên tác giả
Phạm Thị Bình Nguyên, Dương Hoàng Oanh
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and identification of marine microalgae belonging to genus Schizochytrium with potential for natural food in aquaculture at the seaside of Tra Vinh province

Author
Pham Thi Binh Nguyen, Duong Hoang Oanh
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm kiếm vi tảo biển thuộc chi Schizochytrium. Trong 240 mẫu lá Bần (Sonneratia caseolaris L.) và lá Đước (Rhizophora apiculata B.) được thu thập để phân lập vi tảo đã thu được 3 chủng có ký hiệu là CN27, DH41, DH79 thuộc chi Schizochytrium và 1 chủng có ký hiệu DH10 thuộc chi Aurantiochytrium tại Cầu Ngang (CN) và Duyên Hải (DH). Bằng phương pháp so sánh hình thái, phân tích PCR và giải trình tự gen đã xác định được 4 chủng vi tảo có quan hệ gần với các loài như: 2 chủng DH41, DH79 với loài Schizochytrium mangrovei (DQ367049); chủng CN27 với loài Schizochytrium sp. BR2 (DQ525180), chủng DH10 với loài Aurantionchytrium sp. B072 (JF266572). Kết quả thu được bộ sưu tập hình ảnh khuẩn lạc và tế bào của vi tảo CN27, DH41, DH79 thuộc chi Schizochytrium có khả năng sử dụng để sản xuất sinh khối cho nuôi trồng thủy sản nhằm thay thế nguồn dầu cá từ khai thác tự nhiên tại Trà Vinh.

Abstract

This study was carried out with the aim of finding marine microalgae belonging to the genus Schizochytrium. 3 microalgae strains marked as CN27, DH41, DH79 belonging to genus Schizochytrium and 1 strain marked as DH10 belonging to genus Aurantiochytrium were isolated from 240 collected leaf samples of Sonneratia caseolaris L. and Rhizophora apiculata B at Cau Ngang (CN) and Duyen Hai (DH). By morphological comparison, PCR analysis and  gene sequencing, four microalgae strains have been closely related to the species, as follows: 2 strains DH41, DH79 with Schizochytrium mangrovei (DQ367049); the strain CN27 with the species Schizochytrium sp. BR2 (DQ525180); the strain DH10 with the species Aurantionchytrium sp. B072 (JF266572). This study obtained a collection of colony and cell images of microalgae CN27, DH41, DH79 belonging to genus Schizochytrium which could be used to produce biomass for aquaculture to replace fish oil sources from natural exploitation in Tra Vinh.

Từ khoá / Keywords

Vi tảo biển
chi Schizochytrium
nuôi trồng thủy sản
tỉnh Trà Vinh
aquaculture feed
marine microalgae
genus Schizochytrium
Tra Vinh province