• PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH TỪ RỄ CÂY SÚ

PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH TỪ RỄ CÂY SÚ

Xem các bài khác
Số trang của bài
71-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH TỪ RỄ CÂY SÚ

Tên tác giả
Phạm Hồng Hiển, Vũ Thị Tươi, Vũ Thị Linh, Nguyễn Văn Giang
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and evaluation of biological characteristics of endophytic bacteria from roots of river mangrove

Author
Pham Hong Hien, Vu Thi Tuoi, Vu Thi Linh, Nguyen Van Giang
Tóm tắt

Vi sinh vật nội sinh đóng vai trò quan trọng giúp cây lấy dinh dưỡng từ môi trường, cố định dinh dưỡng từ hoạt động cộng sinh và sản xuất các chất kích thích sinh trưởng thực vật. Nghiên cứu được tiến hành với mục đích tuyển chọn và đánh giá khả năng tổng hợp IAA, phân giải phosphate khó tan, và sinh siderophore của một số chủng vi khuẩn nội sinh phân lập từ rễ cây sú được thu thập tại cồn Lu, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Kết quả đã phân lập được 10 chủng vi khuẩn nội sinh ký hiệu từ RS4 - RS10, có khả năng sinh IAA với hàm lượng từ 3,01 đến 47,20 µg/mL. Trong đó, 7 chủng (RS3 - RS10) có khả năng phân giải phosphate khó tan, nồng độ PO43- được giải phóng vào môi trường nuôi đạt từ 4,65 - 9,24 mg/L. Tám chủng gồm RS2, RS4-RS10 biểu hiện khả năng tổng hợp hợp chất vận chuyển sắt - siderophore. Các chủng vi khuẩn này sẽ là nguồn vật liệu để sản xuất các chế phẩm sinh học.

Abstract

Endophytes play important roles in improving plant nutrient uptake and synthesis of plant growth regulators. This study was carried out with aim of selecting and evaluating the ability to synthesize indole-3-acetic acid (IAA), solubilize phosphate, and produce siderophores of some endophytic bacteria isolated from roots of river mangrove (Aegiceras corniculatum (L.) Blanco) at Lu dune, Nam Dien commune, Nghia Hung district, Nam Dinh province. As a result, 10 endophytic bacterial strains designated as RS4 - RS10, capable of producing IAA with a concentration of 3.01 - 47.20 μg/mL were isolated. Of which, 7 strains (RS3 - RS10) have the ability to solubilize phosphate, the concentration of PO43- released into the culture medium reaches 4.65 - 9.24 mg/L. 8 strains (RS2, and RS4 - RS10) have the ability in siderophore production. These bacterial strains will be an important material resource for the production of biological products.

Từ khoá / Keywords

cây sú
vi khuẩn nội sinh
phân lập và khảo sát
các chất kích thích sinh trưởng thực vật
river mangrove
endophytic bacteria
isolation and evaluation
plant growth regulators