• PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Bacillus TỪ ĐẤT TRỒNG ĐINH LĂNG CÓ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Bacillus TỪ ĐẤT TRỒNG ĐINH LĂNG CÓ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN

Xem các bài khác
Số trang của bài
64-71
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Bacillus TỪ ĐẤT TRỒNG ĐINH LĂNG CÓ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Mai, Đỗ Thị Kim Trang, Trương Thị Chiên, Trần Bảo Trâm , Hoàng Quốc Chính, Ngô Thị Hoa, Mai Thị Đàm Linh, Vũ Xuân Tạo
Category
Monthly Journal
Title

Isolation, selection and identification of Bacillus strains from the soils growing Ming aralia (Polyscias fruticosa) with antagonistic activity against Erwinia carotovora causing soft rot disease

Author
Nguyen Thi Thanh Mai, Do Thi Kim Trang, Truong Thi Chien, Tran Bao Tram, Hoang Quoc Chinh, Ngo Thi Hoa, Mai Thi Dam Linh, Vu Xuan Tao
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm phân lập, tuyển chọn và định danh vi khuẩn Bacillus từ đất trồng Đinh lăng có khả năng đối kháng vi khuẩn Erwinia carotovora gây bệnh thối nhũn. Từ 30 mẫu đất vùng rễ cây Đinh lăng trồng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã phân lập được 189 chủng vi khuẩn có khả năng tồn tại ở nhiệt độ 100o C trong 10 phút. Trong đó đã tuyển chọn được 9 chủng có khả năng đối kháng vi khuẩn Erwinia carotovora M4 gây thối rễ, củ cây Đinh lăng với đường kính vòng vô khuẩn lớn hơn 16 mm. Cả 9 chủng vi khuẩn tuyển chọn đều có khả năng tổng hợp enzyme amylase, protease và cellulase. Trên cơ sở kết quả đánh giá các đặc điểm sinh học và giải trình tự 16S rRNA đã xác định 7 chủng vi khuẩn tuyển chọn thuộc loài Bacillus amyloliquefaciens, 01 chủng thuộc loài Bacillus subtilis và 01 chủng thuộc loài Bacillus cereus. Chủng vi khuẩn B. amyloliquefaciens K29 có tiềm năng sử dụng cho sản xuất chế phẩm sinh học kiểm soát bệnh thối nhũn trên cây Đinh lăng do E. carotovora gây ra.

Abstract

The study aims to isolate, select and identify Bacillus strains from the soils growing Ming aralia (Polyscias fruticosa) with antagonistic activity against Erwinia carotovora causing soft rot disease. 189 bacterial strains capable of surviving at a temperature of 100o C for 10 minutes were isolated from 30 samples of the soils growing Ming aralia in Hai Hau district, Nam Dinh province. Among them, 9 bacterial isolates showed strong antagonism to Erwinia carotovora M4 with diameter of clearing zone >16 mm. All 9 selected bacterial strains were able to synthesize the enzymes amylase, protease and cellulase. Based on biological characteristics and sequencing of sequence 16S rRNA, 9 selected bacterial strains were identified as Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis and Bacillus cereus. B. amyloliquefaciens K29 will be the potential strain for production of bioproduct for controling the soft rot disease caused by Erwinia carotovora.

Từ khoá / Keywords

Vi khuẩn Bacillus
vi khuẩn Erwinia carotovora
định danh
đối kháng
bệnh thối nhũn trên cây Đinh lăng
Bacillus bacteria
Erwinia carotovora bacteria
identification
antagonisms
soft rot disease on Ming aralia