PHÂN BỐ NGUỒN GEN CÂY NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊA LÝ TẠI HAI TỈNH LAI CHÂU VÀ ĐIỆN BIÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
65-72
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN BỐ NGUỒN GEN CÂY NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊA LÝ TẠI HAI TỈNH LAI CHÂU VÀ ĐIỆN BIÊN

Tên tác giả
Hồ Thị Minh, Vũ Đăng Toàn
Category
Monthly Journal
Title

Distribution of crop genetic resources by ecological geography in Lai Chau and Dien Bien provinces

Author
Ho Thi Minh, Vu Đang Toan
Tóm tắt

Nghiên cứu sự phân bố nguồn gen theo địa lý có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển tài nguyên thực vật nông nghiệp. Nghiên cứu này đã tiến hành thu thập, điều tra thông tin và phân loại thực vật nguồn gen cây nông nghiệp hiện được trồng tại 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Các nguồn gen này thuộc 23 họ, 65 chi và 87 loài. Họ Hòa thảo (Poaceae), họ Bầu bí (Cucurbitaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Cà (Solanaceae) và họ Gừng (Zingiberaceae) là 5 họ có số chi, loài và có số lượng nguồn gen nhiều nhất, với số lượng lần lượt là 512, 368, 345, 142, 129 nguồn gen. Loài lúa (Oryza sativa L.) đa dạng nhất với 322 nguồn gen, tiếp đến loài bí đỏ (Cucurbita moschata Duchesne) có 143 nguồn gen, loài ngô (Zea mays L.) có 143 nguồn gen. Dựa trên lai lịch nguồn gen thu thập được, định vị nguồn gen trên bản đồ Quantum Geographic Information System (QGIS) được tiến hành, kết quả cho ra 3 bản đồ với 3 nhóm cây gồm: Nhóm cây hòa thảo, nhóm cây rau và nhóm cây khác với thông tin đầy đủ và số lượng của nguồn gen đó. Những bản đồ này có vai trò quan trọng trong quá trình tra cứu thông tin nguồn gen, lên kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen.

Abstract

Study on the distribution of plant genetic resources plays an important role in the conservation, exploitation and development. In this study, crop genetic resources grown in Lai Chau and Dien Bien provinces were investigated, collected and documented. These genetic resources belong to 23 families, 65 genera and 87 species. Poaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Solanaceae, and Zingiberaceae are the five families with the highest number of genera, species and germplasms, and the number of accessions of each family is 512, 368, 345, 142, 129, respectively. Rice (Oryza sativa L.) is the most diverse with 322 accessions, followed by Pumpkin species with 143 accessions (Cucurbita moschata Duchesne), Maize species (Zea mays L.) with 143 accessions. Locating genetic resources on QGIS software was conducted based on the passport data of collected germplasms, the results produced three maps of those resources distribution with three groups including: Cereals, Vegetables and other crops with complete information and quantity of collected accessions. These maps are crucial for the process of looking up genetic information, conservation management, exploitation and development of genetic resources.

Từ khoá / Keywords

Nguồn gen cây nông nghiệp
bản đồ phân bố
Lai Châu và Điện Biên
Crop resources
distribution map
Lai Chau and Dien Bien provinces