NHÂN GIỐNG IN VITRO KHOAI SỌ CỤ CANG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
27-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NHÂN GIỐNG IN VITRO KHOAI SỌ CỤ CANG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Tên tác giả
Đoàn Thị Thuỳ Linh
Category
Monthly Journal
Title

In vitro propagation of Cu Cang taro variety at Tay Bac University

Author
Doan Thi Thuy Linh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm bước đầu nhân giống in vitro khoai sọ Cụ Cang từ chồi đỉnh. Kết quả cho thấy môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA ảnh hưởng tốt tới quá trình tái sinh chồi; tỷ lệ mẫu sạch tạo chồi đạt 77,36%; số chồi trung bình/mẫu đạt 1,07 chồi/mẫu. Môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,2 mg/l NAA (NN2) hoặc 0,4 mg/l NAA (NN3) ảnh hưởng tốt tới quá trình nhân nhanh chồi; tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 71,41% (NN2) và 70,38% (NN3), số chồi/mẫu đạt 1,11 (NN2) và 1,00 (NN3), hệ số nhân chồi đạt 4,45 (NN2) và 4,02 (NN3). Môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l NAA và 0,3 mg/l IBA (RR3) ảnh hưởng tốt khả năng tạo rễ cây khoai sọ Cụ Cang in vitro, tỷ lệ mẫu sạch tạo rễ đạt 81,14%, số rễ trung bình/mẫu đạt 9,8.

Abstract

This study aim to propagate Cu Cang taro variety from apical buds by in vitro. The results showed that MS medium supplemented with 2.0 mg/l BAP and 0.5 mg/l NAA was best for bud regeneration; the rate of samples generating bud reached 77.36%; the average number of buds/sample reached 1.07. MS medium supplemented with 2.0 mg/l BAP and 0.2 mg/l NAA (NN2) or 0.4 mg/l NAA (NN3) showed high efficiency of taro shoot propagation; the rate of samples generating bud reached 71.41% (NN2) and 70.38% (NN3), the number of buds/sample was 1.11 (NN2) and 1.00 (NN3), shoot multiplication coefficient reached 4.45 (NN2) and 4.02 (NN3). MS medium supplemented with 0.5 mg/l NAA and 0.3 mg/l IBA (RR3) was good for generating taro roots in vitro; the ratio of rooting clean samples reached 81.14% rooting, and the average number of roots/sample was 9.8.

Từ khoá / Keywords

Giống khoai sọ Cụ Cang Colocassia essculenta L. Schott
nhân giống in vitro
Trường Đại học Tây Bắc
Cu Cang taro variety Colocassia essculenta L. Schott
in vitro propagation
Tay Bac University