• NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HIỆU QUẢ RAU AN TOÀN

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HIỆU QUẢ RAU AN TOÀN

Xem các bài khác
Số trang của bài
80-86
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HIỆU QUẢ RAU AN TOÀN

Tên tác giả
Nguyễn Thị Tân Lộc, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hà Thị Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Basic principles in building effective linkage models between safe vegetable production and distribution

Author
Nguyen Thi Tan Loc, Nguyen Thi Ngoc Lan, Hà Thi Thuy
Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu về lý thuyết, các văn bản và thực tế có liên quan của các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản nói chung và rau an toàn (RAT) nói riêng đã rút ra được 5 nguyên tắc cơ bản trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ RAT hiệu quả. Đó là các tác nhân tham gia liên kết đều phải: (1) Chấp hành đầy đủ các quy định và hướng dẫn của các văn bản hiện hành; (2) Thực hiện quản lý ATTP theo chuỗi giá trị; (3) Xây dựng các quy định liên kết nhằm đảm bảo thể chế chính sách của Nhà nước và quy định quản lý hợp lý, chặt chẽ; (4) Hoạt động của các tác nhân cùng mang lại lợi ích, hiệu quả; (5) Đảm bảo theo hệ thống bao gồm 11 chỉ tiêu đánh giá được chia thành 3 nhóm: (i) quản lý và điều hành mô hình; (ii) kết quả mô hình và (iii) hiệu quả mô hình ở các khía cạnh hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường để duy trì được mối liên kết bền vững.

Abstract

Five basic principles in building an effective safe vegetables production and consumption linkage model have been drawn based on theoretical study, relevant documents and practice of linkages in production and distribution of agricultural products in general and safe vegetables (SV) in particular. These are the actors participating in the linkage must: (1) Fully comply with the provisions and guidelines of the current documents; (2) Implement food safety management along the value chain; (3) Develop regulations on the linkage to ensure the State’s institutions and policies and strict and reasonable management regulations; (4) The activities of the actors bring benefits and efficiency and (5) Ensure the system including 11 evaluation criteria divided into 3 groups: (i) management and operation of the model; (ii) model results and (iii) model effectiveness in terms of economic, social and environmental performance to maintain sustainable linkages.

Từ khoá / Keywords

Rau an toàn
liên kết
sản xuất
tiêu thụ
nguyên tắc
safe vegetables
linkage
production
distribution
principle