• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ MỨC PHÂN BÓN THÍCH HỢP ĐỐI VỚI GIỐNG SẮN STB1

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ MỨC PHÂN BÓN THÍCH HỢP ĐỐI VỚI GIỐNG SẮN STB1

Xem các bài khác
Số trang của bài
78-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ MỨC PHÂN BÓN THÍCH HỢP ĐỐI VỚI GIỐNG SẮN STB1

Tên tác giả
Cao Đỗ Mười, Phạm Duy Trình, Phạm Văn Linh, Đào Thị Minh Hiền, Trần Thị Tâm, Dương Thị Khánh Ly
Category
Monthly Journal
Title

Determination of density and fertilizer dose for cassava variety STB1

Author
Cao Do Muoi, Pham Duy Trinh, Pham Van Linh, Dao Thi Minh Hien, Tran Thi Tam, Duong Thi Khanh Ly
Tóm tắt

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã tiến hành tuyển chọn, khảo nghiệm giống sắn triển vọng cho các vùng sinh thái Bắc Trung Bộ. Đã xác định được giống STB1 đưa vào sản xuất thử với nhiều ưu điểm vượt trội: năng suất củ tươi cao, tỷ lệ tinh bột cao, có thể tăng mật độ, do đó có thể bổ sung vào cơ cấu giống cùng với giống KM94 ở các vùng sinh thái Bắc Trung Bộ. Để xây dựng quy trình thâm canh phù hợp, Viện đã tiến hành nghiên cứu xác định các mức mật độ phân bón thích hợp. Kết quả khi trồng giống sắn STB1 ở mật độ 12.500 cây/ha, mức phân bón 1.500 kg phân hữu cơ vi sinh + 90 kg N+ 60 kg P2O5 + 90 kg K2O cho năng suất cao, tại Quảng Trị đạt 40,38 tấn/ha, hiểu quả kinh tế đạt 29,39 triệu đồng và tại Nghệ An đạt 38,37 tấn/ha, hiệu quả kinh tế đạt 30,11 triệu đồng. Các công thức mật độ và phân bón này được địa phương đánh giá cao, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của địa phương nơi sản xuất nguyên liệu cho các nhà máy sắn.

Abstract

The promising STB1 cassava variety was selected by the Agricultural Sciences Institute of North Central Viet Nam (ASINCV) for the North Central region. The STB1 variety has many outstanding advantages such as high fresh tuber yield, high starch content, can increase density, so it can be added to the crop structure along with KM94 variety in the ecological regions of North Central. In order to develop a suitable intensive farming process for the cassava STB1 variety, the Institute conducted a study to determine the appropriate fertilizer doses for the cassava STB1variety. The results showed that STB1 variety planting at a density of 12,500 plants/ha, the fertilizer dose of 1,500 kg of organic fertilizer + 90 Kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg K2O had high yield in Quang Tri reaching 40.38 tons/ha; economic efficiency reached 29.39 million VND and in Nghe An reached 38.37 tons/ha, economic efficiency reached 30.11 million VND. These fertilizer formulas and planting densities meet local practical needs where raw cassava is produced for factories and are highly appreciated by the locality.

Từ khoá / Keywords

Cây sắn
phân bón
mật độ
sắn cao sản
tinh bột
Cassava
fertilizers
planting density
high-yield cassava
starch