• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG, LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT NGÔ ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐẤT TỐI THIỂU VÀ CHE PHỦ RƠM RẠ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG, LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT NGÔ ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐẤT TỐI THIỂU VÀ CHE PHỦ RƠM RẠ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
17-23
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG, LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT NGÔ ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐẤT TỐI THIỂU VÀ CHE PHỦ RƠM RẠ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Hoàng Trọng Vinh, Lê Quốc Thanh, Hà Thăng Long, Nguyễn Việt Hà
Category
Monthly Journal
Title

Identification of planting density and fertilizer doses for winter maize production by applying minimum tillage and straw mulching in Red River Delta

Author
Hoang Trong Vinh, Le Quoc Thanh, Ha Thang Long, Nguyen Viet Ha
Tóm tắt

Nghiên cứu xác định mật độ trồng và liều lượng phân bón có ý nghĩa quyết định đến năng suất và hiệu quả trong sản xuất ngô Đông ở Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu được thực hiện tại 2 điểm là Hà Nội và Vĩnh Phúc trong vụ Đông 2015 và 2016. Kết quả nghiên đã xác định được mật độ 60.000 cây/ha (70˟ 24 cm) và mức phân bón: 180 kg N - 80 kg P2 O5 - 100 kg K2 O/ha thích hợp cho sản xuất ngô Đông bằng phương pháp làm đất tối thiểu và che phủ rơm rạ ở ĐBSH đạt hiệu quả kinh tế cao nhất

Abstract

Planting density and fertilizer doses play an important role in increase of yield and efficiency of Winter maize production in Red River Delta. This study was conducted in Hanoi and Vinh Phuc in Winter 2015 and Winter 2016. The results showed that planting density of 60,000 plants per ha (70 ˟ 24 cm) and fertilizer doses of (180 kg N - 80 kg P2 O5 - 100 kg K2 O/ha) gave the highest yield and efficiency for maize production in Red River Delta.

Từ khoá / Keywords

Ngô Đông
mật độ
liều lượng phân bón
làm đất tối thiểu
che phủ
Đồng bằng sông Hồng
Winter maize
planting density
fertilizer dose
minimum tillage
Red River Delta