• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO GIỐNG LÚA THUẦN VIỆT 2 (BẮC THỊNH) TRONG VỤ XUÂN TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, THANH HÓA

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO GIỐNG LÚA THUẦN VIỆT 2 (BẮC THỊNH) TRONG VỤ XUÂN TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
101-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO GIỐNG LÚA THUẦN VIỆT 2 (BẮC THỊNH) TRONG VỤ XUÂN TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Huy Hoàng , Trịnh Văn Hưng, Trần Công Hạnh, Hoàng Tuyển Phương, Mai Trọng Thiên
Category
Monthly Journal
Title

Determination of appropriate nitrogen fertilizer dose and plant density for Thuan Viet 2 rice variety (Bac Thinh) in spring crop in Tho Xuan, Thanh Hoa

Author
Nguyen Huy Hoang, Trinh Van Hung, Tran Cong Hanh, Hoang Tuyen Phuong, Mai Trọng Thiên
Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trong vụ Xuân 2016 tại Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để xác định liều lượng đạm và mật độ cấy thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Thuần Việt 2. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu Split-plot với 3 mật độ cấy: 35; 45; 55 khóm/m2 và 5 mức đạm: 80; 100; 120; 140; 160 kgN/ha trên nền phân chuồng: 8 tấn/ha, P2 05 : 90 kg/ha, K2 0: 100 kg/ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy với mật độ cấy 55 khóm/m2 và bón liều lượng đạm 120 kg N/ha giống lúa Thuần Việt 2 cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất (năng suất đạt 72,1 tạ/ha và hiệu quả kinh tế đạt 26,270 triệu đồng/ha).

Abstract

The study was conducted in Spring season of 2016 in Tho Xuan district, Thanh Hoa province to determine the proper dose of nitrogen and plant density appropriate for the growth, development and yield of Thuan Viet 2 rice variety. The experiment was arranged in a split plot design with 3 transplanting densities of 35; 45; 55 hills/m2 and 5 levels of nitrogen fertilizers: 80; 100; 120; 140; 160 Kg N/ha on the manure base of 8 tons/ha, P2 05 : 90 kg/ha, K2 0 : 100 kg/ha. The study results showed that the density of 55 hills/m2 and doses of 120 kg N/ha, Thuan Viet 2 rice variety showed the highest yield and economic efficiency (yield reached 72.1 quintals/ha and economic efficiency of 26.270 million VND/ha).

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Thuần việt 2
đạm
mật độ
Thanh Hóa
Thuan Viet 2 rice variety
nitrogen fertilizer
plant density
Thanh Hoa province