• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO CẤY LÚA HÀNG RỘNG - HÀNG HẸP, KHAI THÁC HIỆU ỨNG HÀNG BIÊN TRONG SẢN XUẤT LÚA LAI THÁI XUYÊN 111 TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO CẤY LÚA HÀNG RỘNG - HÀNG HẸP, KHAI THÁC HIỆU ỨNG HÀNG BIÊN TRONG SẢN XUẤT LÚA LAI THÁI XUYÊN 111 TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
58-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO CẤY LÚA HÀNG RỘNG - HÀNG HẸP, KHAI THÁC HIỆU ỨNG HÀNG BIÊN TRONG SẢN XUẤT LÚA LAI THÁI XUYÊN 111 TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Dũng, Lê Quốc Thanh , Đỗ Thị Thu Hường , Lê Thanh Tùng
Category
Monthly Journal
Title

Research on wide - narrow row spacing for using edge effects on production of hybrid rice variety Thai Xuyen 111 in Nam Dinh

Author
Nguyen Xuan Dung, Le Quoc Thanh, Đo Thi Thu Huong, Le Thanh Tung
Tóm tắt

Nghiên cứu 05 công thức gieo cấy hàng rộng - hàng hẹp để khai thác hiệu ứng hàng biên trong sản xuất lúa chất lượng Thái Xuyên 111 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong 3 vụ (vụ Xuân và vụ Mùa 2014, vụ Xuân 2015) tại 2 xã Hải Trung và Hải Tân cho thấy: (i) Ở các công thức nghiên cứu cấy hàng rộng - hàng hẹp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt hơn ở ngay từ giai đoạn đầu, bén rễ và đẻ nhánh sớm hơn, số bông hữu hiệu cao hơn, thời gian sinh trưởng đều ngắn hơn đối chứng. Ở các công thức cấy hàng rộng - hàng hẹp, lúa ít nhiễm sâu bệnh hại hơn so với đối chứng (cấy bình thường), đặc biệt là bệnh khô vằn và bạc lá; (ii) Ở các công thức nghiên cứu cấy lúa hàng rộng - hàng hẹp đều cho năng suất thực thu và năng suất lý thuyết cao hơn so với công thức cấy đối chứng (cấy bình thường). Ở cùng mật độ nghiên cứu là 35 khóm/m2 , năng suất thực thu trên giống TX111 ở các công thức cấy hàng rộng - hàng hẹp K2 (44 : 11) cao hơn từ 12,4 - 17,8% so với công thức đối chứng cấy bình thường (18 : 18) tuỳ theo mùa vụ gieo trồng. Xác định được công thức cấy hàng rộng - hàng hẹp thích hợp cho sinh trưởng phát triển, giảm khả năng nhiễm các loại sâu bệnh hại và cho năng suất cao nhất đối với giống lúa lai TX111 là công thức K2 (cấy hàng rộng - hàng hẹp theo khoảng cách 44:11 cm). Khi xây dựng mô hình trình diễn giống Thái Xuyên 111 áp dụng kỹ thuật gieo cấy lúa hàng rộng - hàng hẹp với khoảng cách 44:11 cũng cho hiệu quả kinh tế tăng, lợi nhuận tăng từ 37,6 % - 107,1% so với lợi nhuận sản xuất đại trà.

Abstract

Research on 5 formulas of wide - narrow row spacing to use edge effects on production of Thai Xuyen 111 variety in 3 crop seasons in Hai Trung and Hai Tan communes, Hai Hau district, Nam Dinh province showed that: (i) Rice in experiments applied wide - narrow row spacing developed better at the beginning stages; root and tillers grew quicker; the number of effective tillers was higher and growth duration was shorter in comparison with that of the controls. Moreover, the rice in experimental treatments had lower pest infection than that of the control, especially towards bacterial blight and sheath blight; (ii) Theoretical and actual yield of experimental treatments were higher than that of the controls. Actual yield in the treatment K2 (44:11) was 12,4 - 18,0% higher than that of the control (18:18), depending on the crop seasons. The experimental treatment that was most suitable for growth, pest infection reduction and yield was the treatment K2 (apply wide - narrow row spacing at the distance of 44:11 cm). When building demonstration of the variety Thai Xuyen 111 that applied wide - narrow row spacing with distance 44:11, the economic efficiency also increased, with 37,6% - 107,1% higher in profit than production popular.

Từ khoá / Keywords

Thái Xuyên 111
gieo cấy
hàng rộng - hàng hẹp
hiệu ứng hàng biên
Nam Định
Thai Xuyen 111
transplanting
wide - narrow row spacing
edge effects
Nam Dinh