• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG PHÙ HỢP TRÊN ĐẤT CHUYÊN MÀU VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN THANH HÓA

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG PHÙ HỢP TRÊN ĐẤT CHUYÊN MÀU VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-67
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG PHÙ HỢP TRÊN ĐẤT CHUYÊN MÀU VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Trọng Trang , Nguyễn Thị Chinh, Đồng Hồng Thắm, Phạm Thị Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Determination of appropriate crop structures for coastal sandy soils in Thanh Hoa province

Author
Nguyen Trong Trang, Nguyen Thi Chinh, Dong Hong Tham, Pham Thi Xuan
Tóm tắt

Các thí nghiệm xác định giống lạc, đậu xanh mới để thay thế giống lạc, đậu xanh cũ trong cơ cấu cây trồng 3 vụ/ năm trên đất chuyên màu vùng ven biển Thanh Hóa đã được thực hiện trong năm 2015. Các thí nghiệm bố trí theo phương pháp tuyển chọn giống có sự tham gia của người dân (FPVS). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Giống lạc L26 có ưu điểm kích cỡ quả, hạt lớn, năng suất cao hơn L14 từ 14,0 - 24,6% trong vụ Xuân và 14,4 - 18,9% trong vụ Thu Đông; Thời gian sinh trưởng (TGST) 118 ngày trong vụ Xuân và 107 ngày trong vụ Thu Đông, hoàn toàn phù hợp với cơ cấu cây trồng hiện tại trên vùng đất cát chuyên màu ven biển Thanh Hóa. (2) Giống đậu xanh ĐX208 gieo trồng trong vụ Hè sau đất thu hoạch lạc Xuân cho năng suất từ 1.970 kg/ha - 2.440 kg/ha, cao hơn 32,6% - 45,1% so với đậu tằm địa phương; TGST của ĐX208 là 79 - 80 ngày nên rất phù hợp để trồng sớm cây vụ Đông. (3) Cơ cấu cây trồng bằng giống lạc mới L26 vụ Xuân, đậu xanh ĐX208 vụ Hè thu và lạc L26 vụ Thu Đông đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, lợi nhuận 195,02 triệu đồng/ha, cao hơn gấp 2,5 lần so với cơ cấu cây trồng cũ (lạc L14 vụ Xuân, đậu tằm địa phương vụ Hè và ngô vụ Thu Đông).

Abstract

The experiments for identifying new groundnut, mungbean varieties to replace local groundnut, mungbean varieties in the crop structure with three crops per year for coastal sandy soils in Thanh Hoa province were conducted in 2015. The experiments were layouted with the method of Farmer - Participatory varietal Selection. The results showed that: Groundnut variety L26 had big pod, seed size and the yield was higher than that of L14 by 14.0 - 24.6% in Spring and 14.4 - 18.9% Autumn-Winter seasons respectively; growth duration of L26 was about 118 days in Spring season and 107 days in Autumn-Winter season and therefore it is perfectly suited to the current crop structure of the local condition. Mungbean variety DX208 was planted after harvesting of groundnut and grain yield was obtained about 1,970 - 2,440 kg per ha with 32.6 - 45.1% higher than the yield of local variety, growth duration was 79 - 80 days and therefore, it is very suitable for planting of early winter crops. The crop structure with new groundnut variety L26 in the Spring season, following by mungbean DX208 in the Summer season and groundnut L26 in the Autumn- Winter season was recorded with the highest economic result, profit of 195.02 million VND per ha, 2.5 times higher than old crop structure with groundnut L14 in the Spring season, continued by local mungbean in the Summer season and Maize in Winter season.

Từ khoá / Keywords

lạc
Đậu xanh
cơ cấu cây trồng
Thanh Hóa
groundnut
Mungbean
crop structure
Thanh Hoa province