• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÂY TRỒNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CANH VỚI MÍA TRÊN CHÂN ĐẤT BÃI TẠI HUYỆN NGHĨA ĐÀN, NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÂY TRỒNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CANH VỚI MÍA TRÊN CHÂN ĐẤT BÃI TẠI HUYỆN NGHĨA ĐÀN, NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÂY TRỒNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CANH VỚI MÍA TRÊN CHÂN ĐẤT BÃI TẠI HUYỆN NGHĨA ĐÀN, NGHỆ AN

Tên tác giả
Nguyễn Văn Phường , Hà Thị Hồng , Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hoàng Tuyển Phương
Category
Monthly Journal
Title

Identification of crops for intercropping with sugarcane in sandy soil in Nghia Dan district, Nghe An province

Author
Nguyen Van Phuong, Ha Thi Hong, Nguyen Thi Thanh Tam, Hoang Tuyen Phuong
Tóm tắt

Trong năm 2016 - 2017, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả - Cây Công nghiệp Phủ Quỳ đã tiến hành thí nghiệm các loại giống cây trồng xen với mía trên chân đất bãi tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên giống mía ROC22 với các cây trồng xen lạc L26, L23, đậu tương ĐT26, đậu xanh ĐX14, các cây trồng trong mô hình đều sinh trưởng và phát triển tốt, nhiễm sâu bệnh ở mức độ nhẹ. Năng suất các cây trồng xen đạt từ 7,5 - 17,33 tạ/ha, năng suất mía đạt 68,09 - 75,5 tấn/ha. Việc trồng xen các cây họ đậu đã làm tăng thu nhập từ 8,08 - 31,54 triệu đồng/ha so với trồng thuần. Bên cạnh đó các cây trồng xen còn có tác dụng to lớn trong vai trò bổ sung nguồn dinh dưỡng và cải tạo đất (phân xanh, đạm).

Abstract

The experiment on various crops intercropping with sugarcanes on sandy soil in Nghia Dan district, Nghe An province was carried out by Phu Quy Industrial and Fruit trees Research Center during the period of 2016 - 2017. The result showed that crops including groundnut varieties L26, L23; soybean variety DT26 and mung bean variety DX14 grew and developed well when intercropping with sugarcane variety ROC22. The average yield of intercropping varieties varied from 7.5 - 17.33 quintals/ha and the yield of sugarcane was 68.09 - 75.5 tons/ha. The farmer income increased from 8.08 mill. VND to 31.54 mill. VND per ha compared to sugarcane monocropping. In addition, intercropping crops also provide supplementary nutrients and improve soil quality (green manure, protein).

Từ khoá / Keywords

Cây trồng xen canh mía
mía nguyên liệu
đất bãi
Nghệ An
Intercropped sugarcane
raw sugarcane
sandy soil
Nghe An province