• NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN TRÊN TIỂU VÙNG SINH THÁI PHÙ SA NGỌT CANH TÁC HAI VỤ LÚA/NĂM TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN TRÊN TIỂU VÙNG SINH THÁI PHÙ SA NGỌT CANH TÁC HAI VỤ LÚA/NĂM TẠI CẦN THƠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
84-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN TRÊN TIỂU VÙNG SINH THÁI PHÙ SA NGỌT CANH TÁC HAI VỤ LÚA/NĂM TẠI CẦN THƠ

Tên tác giả
Võ Thị Bích Chi, Trần Thị Bé Hồng, Nguyễn Thị Xuân Mai, Đỗ Tấn Trung, Nguyễn Thị Phong Lan và Trần Ngọc Thạch
Category
Monthly Journal
Title

Study and application of advanced rice cultivation techniques on the alluvial ecological sub-region growing two rice crops per year in Can Tho

Author
Vo Thi Bich Chi, Tran Thi Be Hong, Nguyen Thi Xuan Mai, Do Tan Trung, Nguyen Thi Phong Lan, Tran Ngoc Thach
Tóm tắt

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến được thực hiện từ vụ Đông Xuân 2016 - 2017 đến Hè Thu 2019 tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Kết quả cho thấy, mô hình tiên tiến áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại đã hạn chế sự phát sinh và phát triển của dịch hại, đặc biệt là tỷ lệ bệnh đạo ôn và bệnh bạc lá thấp hơn rõ rệt so với đối chứng của nông dân. Mô hình tiên tiến đã tiết kiệm được chi phí đầu tư, do giảm lượng giống lúa gieo sạ, giảm lượng phân bón và đặc biệt là giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật nên có lợi nhuận cao hơn so với đối chứng nông dân khoảng 30,1% trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017, 40,4% trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 và 51,3% trong vụ Hè Thu năm 2017. Mô hình tiên tiến cũng đã làm tăng lợi nhuận 11,4 đến 17,6% so với Cánh đồng lớn trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017 và 2017 - 2018. Mô hình diện rộng 120 ha ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến tại Cần Thơ trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và Hè Thu 2019 đạt lợi nhuận cao hơn so với đối chứng nông dân từ 42,6 đến 44,3%.

Abstract

Study and application of advanced rice cultivation techniques were conducted from the winter - spring season of 2016 - 2017 to the summer - autumn season of 2019 at Thoi Lai district, Can Tho city. The results showed that the advanced model applied synchronous cultivation techniques and pest management methods restricted arising and developing of pests. The advanced model had the ratio of leaf blast and bacterial blight diseases significantly lower than the conventional farming practice model of the farmer. Especially, the advanced model saved the investment costs by reducing the amount of rice seed, fertilizer, and plant pesticide. As a result, the advanced model brought the profit higher than the control with 30.1, 40.4, and 51.3% in the two winter-spring seasons of 2016 - 2017, 2017 - 2018, and summer - autumn season of 2017, respectively. Moreover, the profit of the advanced model also was 11.4 and 17.6% higher than the large - scale rice field model in two winter-spring seasons of 2016 - 2017 and 2017 - 2018, respectively. The profit of the large - scale rice field model of 120 ha applying the advanced rice cultivation techniques in Can Tho city in the winter - spring season of 2018 - 2019 and summer - autumn season of 2019 was 42.6 and 44.3% higher than the control model of the farmer, respectively.

Từ khoá / Keywords

Cánh đồng lớn
kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến
lợi nhuận
Large - scale rice field
advanced rice cultivation techniques
profit