• NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Tên tác giả
Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải
Category
Monthly Journal
Title

Rearing larvae of black tiger shrimp (Penaeus monodon) by biofloc technology at different stocking densities

Author
Chau Tai Tao and Tran Ngoc Hai
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ ương ấu trùng tôm sú thích hợp theo công nghệ biofloc. Nghiên cứu gồm 4 nghiệm thức với các mật độ là 150, 200, 250, 300 con/lít. Bể thí nghiệm có thể tích 500 lít, độ mặn là 30‰, sử dụng rỉ đường để tạo biofloc với tỉ lệ C/N=12. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể tích biofloc tăng dần theo mật độ ương và nằm trong khoảng thích hợp, chiều dài và tỷ lệ sống của Postlarvae 15 (PL15) ở mật độ 150 con/L và 200 con/lít khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với mật độ 250 con/lít và 300 con/lít. Chất lượng tôm PL15 ở mật độ 150 con/lít và 200 con/lít tốt khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với mật độ 250 con/lít và 300 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ương ấu trùng tôm sú theo công nghệ biofloc ở mật độ từ 150 đến 200 con/lít được xem là tốt nhất.

Abstract

The study aimed to determine the suitable density for tiger shrimp larvae culture by applying biofloc technology. The study included 4 treatments with different densities as 150, 200, 250 and 300 inds/L. The larvae were cultured in 500L tanks at 30ppt of salinity and using molasses to perform flocs at C/N=12. The results of the study reported that the volume of bioflocs was increased depending on the stocking density and was in suitable ranges, the body length and survival rate of PL15 at 150 inds/L and 200 inds/L were not significantly different (p>0.05), but was statistically significant (p <0.05) compared to 250 inds/L and 300 inds/L. The quality of PL in treatments consisting 150 inds/L and 200 inds/L were significant different (p<0.05) compared to 250 inds/L and 300 inds/L. The larvae culture of tiger shrimp in biofloc system ranging from 150 to 200 inds/L of density showed the best results.

Từ khoá / Keywords

tôm sú
biofloc
mật độ
tỷ lệ sống
tăng trưởng
black tiger shrimp
biofloc
stocking density
survival
growth