• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TRIỂN VỌNG CHO TỈNH QUẢNG NGÃI

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TRIỂN VỌNG CHO TỈNH QUẢNG NGÃI

Xem các bài khác
Số trang của bài
122-129
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TRIỂN VỌNG CHO TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên tác giả
Lê Thị Cúc, Trần Văn Minh
Category
Monthly Journal
Title

Research and selection of some promissing new hybrid corn varieties in Quang Ngai province

Author
Abstract

Research results of hybrid corns in Quang Ngai province in spring 2012 showed that all 9 hybrid corns take about 99 -105 days to grow and development. The yields of hybrid P4094, PAC999super and B909 varieties were from 89.1 to 89.8 ta/ha which were higher than the check variety from 10.1 to 11.0%. Starch content of corn experiments varies from 63.61 to 78.10%. Just B909 has the highest starch content reached 78.10%. Total protein content of the corn experiments ranged from 8.73 to 10.43%, in which, P4094 hybrid corn containing the highest total protein was 10.43%.

Từ khoá / Keywords

Hybrid corn
yield
Quang Ngai.