• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC THÍCH HỢP TRÊN ĐẤT CHUYÊN MÀU CỦA HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC THÍCH HỢP TRÊN ĐẤT CHUYÊN MÀU CỦA HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
97-101
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC THÍCH HỢP TRÊN ĐẤT CHUYÊN MÀU CỦA HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Huy Hoàng , Trần Thị Thu Thủy , Lê Quốc Thanh , Hoàng Tuyển Phương , Mai Trọng Thiên
Category
Monthly Journal
Title

Selection of suitable peanut varieties for cash crop cultivation soils in Hau Loc district, Thanh Hoa province

Author
Nguyen Huy Hoang, Tran Thi Thu Thuy, Le Quoc Thanh, Hoang Tuyen Phuong, Mai Trong Thien
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 5 giống lạc L14, L19, L20, TK10 và L26 trong hai vụ: vụ Thu Đông 2015 và vụ Xuân 2016 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Thí nghiệm được bố thí theo khối ngẫu nhiên đủ với 4 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống lạc L26 có nhiều ưu điểm so với các giống còn lại, cho năng suất cao nhất ở cả 2 vụ: Thu Đông (29,1 tạ/ha) và vụ Xuân (43,2 tạ/ha); để bổ sung vào cơ cấu giống lạc trên đất chuyên màu của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Abstract

Five peanut varieties namely L14, L19, L20, L26 and TK10 were characterized and evaluated in Autumn - Winter crop season of 2015 and Spring crop season of 2016 in Hau Loc district, Thanh Hoa province. The experiments were designed in a randomized complete block with four replications. Variety L26 was recorded to have many advantages as comparing with the remaining varieties such as the highest yield in both studied seasons: Autumn - Winter crop (29.1 quintals/ ha) and Spring (43.2 quintals /ha). Variety L26 was recommended for the peanut structure on cash crop cultivation soils in Hau Loc district, Thanh Hoa province.

Từ khoá / Keywords

Giống lạc L26
năng suất cao
đất chuyên màu
Hậu Lộc
Peanut variety L26
high yield
cash crop cultivation soils
Hau Loc district