• NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HYDROXIT LỚP KÉP Mg - Al ỨNG DỤNG XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM ANION PHỐT PHÁT

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HYDROXIT LỚP KÉP Mg - Al ỨNG DỤNG XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM ANION PHỐT PHÁT

Xem các bài khác
Số trang của bài
109-114
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HYDROXIT LỚP KÉP Mg - Al ỨNG DỤNG XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM ANION PHỐT PHÁT

Tên tác giả
Hoàng Chí Kiên
Category
Monthly Journal
Title

Study on preparation of Mg-Al hydroxide bilayer materials for treating phosphate contaminants in water

Author
Hoang Chi Kien
Tóm tắt

Vật liệu hydroxit lớp kép Mg - Al - LDH được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa với tỷ lệ mol ion kim loại Mg2+/Al3+ = 3:1 và 3% PVA (polyvinyl ancol) với các chất tạo kết tủa là NaOH/Na2CO3 trong môi trường pH 10, thời gian phản ứng trong 4 giờ ở 80oC. Vật liệu sau khi tổng hợp được nghiên cứu khả năng hấp phụ anion phốt phát (PO4 3-) trong môi trường nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hấp phụ anion phốt phát tuân theo mô hình đẳng nhiệt Lăngmuir, dung lượng hấp phụ cực đại đối với là 67,57 mg/g.

Abstract

Mg-Al-LDH hydroxide bilayer materials were synthesized by co-precipitation of Mg2+/Al3+ (molar ratio of 3:1), and 3 wt% polyvinyl alcohol (PVA) with NaOH/Na2CO3 solution for 4 h at 80oC in the pH of 10. The prepared materials were employed to absorb phosphate contaminants in water. The phosphate absorption of materials followed the Langmuir isotherm with a maximum phosphate absorbability of 67.57 mg. g-1.

Từ khoá / Keywords

Vật liệu hydroxit lớp kép Mg - Al - LDH
nước ô nhiễm anion phốt phát
Hấp phụ
Mg-Al-LDH hydroxide bilayer materials
phosphate
absorption