• NGHIÊN CỨU THỜI VỤ GIEO THÍCH HỢP CHO HAI GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2010 VÀ ĐT51 TẠI HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU THỜI VỤ GIEO THÍCH HỢP CHO HAI GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2010 VÀ ĐT51 TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
26-33
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU THỜI VỤ GIEO THÍCH HỢP CHO HAI GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2010 VÀ ĐT51 TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Hoàng Thị Hoà, Vũ Thị Hằng, Trần Đình Long, Trần Thị Trường
Category
Monthly Journal
Title

Study on sowing time for two soybean varieties DT2010 and ĐT51 in Hanoi

Author
Hoang Thị Hoa, Vu Thi Hang, Tran Dinh Long, Tran Thi Truong
Tóm tắt

Nghiên cứu xác định thời vụ gieo thích hợp cho 2 giống đậu tương DT2010, ĐT51 được tiến hành trong vụ Xuân, Đông 2020 tại huyện Phúc Thọ và Mỹ Đức Hà Nội. Thí nghiệm gồm 4 thời vụ gieo và được bố trí ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất của 2 giống đạt cao khi gieo từ ngày 15/02 đến 05/3 ở vụ Xuân và từ ngày 05/9 đến 25/9 ở vụ Đông. Trong khung thời vụ này, giống DT2010 đạt từ 1,98 tấn/ha đến 2,43 tấn/ha trong vụ Xuân và từ 1,97 tấn/ha đến 2,36 tấn/ha trong vụ Đông. Giống ĐT51 đạt từ 2,14 tấn/ha đến 2,49 tấn/ha trong vụ Xuân và từ 2,25 tấn/ha đến 2,4 tấn/ha trong vụ Đông. Hiệu quả kinh tế đạt cao thể hiện qua giá trị lợi nhuận thuần, tỷ suất lãi so với vốn đầu tư tương ứng trong trong vụ Xuân: Giống ĐT51 đạt (36,459 triệu đồng/ha và 1,41), giống DT2010 đạt (34,781 triệu đồng/ha và 1,34). Trong vụ Đông: Giống ĐT51 đạt (34,209 triệu đồng/ha và 1,37), giống DT2010 đạt (33,031 triệu đồng/ha và 1,33).

Abstract

The study on determination of the suitable sowing time for two soybean varieties DT2010 and ĐT51 was conducted in the Spring and Winter 2020 in Phuc Tho and My Duc districts, Hanoi. The experiment consisted of 4 sowing times and was arranged in a completely randomized design with 3 replications. The results showed that two varieties had high grain yield when sowing from February 15 to March 5 in the Spring crop season and September 5 to September 25 in Winter crop season. The grain yield of DT2010 variety reached 1.98 - 2.43 tons/ha in Spring crop season and 1.97 -2.36 tons/ha in the Winter crop season. The grain yield of ĐT51 variety reached 2.14 - 2.49 tons/ha in Spring crop season and 2.25 - 2.4 tons/ha in the Winter crop season. The net profit and the ratio of value per capital were significantly high in the Spring crop season: ĐT51 gained (36.459 million VND/ha and 1.41), DT2010 gained (34.781 million VND/ha and 1.34). In Winter crop season: ĐT51 gained (34.209 million VND/ha and 1.37), DT2010 gained (33.031 million VND/ha and 1.33), respectively.

Từ khoá / Keywords

Giống đậu tương DT2010
ĐT51
hiệu quả kinh tế
năng suất
thời vụ gieo
DT2010
ĐT51 soybean varieties
sowing time
yield
net profit