• NGHIÊN CỨU THỜI VỤ GIEO HẠT CÂY BAN ÂU (Hypericum perforatum) TẠI HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

NGHIÊN CỨU THỜI VỤ GIEO HẠT CÂY BAN ÂU (Hypericum perforatum) TẠI HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU THỜI VỤ GIEO HẠT CÂY BAN ÂU (Hypericum perforatum) TẠI HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

Tên tác giả
Trần Danh Việt, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Văn Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Study on sowing times for Hypericum perforatum L. in Tan Lac district, Hoa Binh province

Author
Tran Danh Viet, Đoan Thi Thanh Nhan, Nguyen Ba Hoat, Nguyen Van Dung
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của 6 thời vụ (15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01 và 15/02) đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng hoạt chất hypericin của cây ban tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được thực hiện từ năm 2017 - 2019. Kết quả đã xác định được các thời vụ 15/9, 15/10, 15/11 đều cho tỷ lệ mọc cao, cây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất dược liệu cao nhưng hai thời vụ 15/9 và 15/10 thời gian cây con trong vườn ươm quá kéo dài, tốn nhiều công chăm sóc hơn. Do đó, nên lựa chọn thời vụ gieo 15/11 là phù hợp nhất, thời gian trong vườn ươm khoảng 118 ngày, thời gian trồng trên ruộng 108 ngày, năng suất đạt từ 2,85 - 2,88 tấn dược liệu khô/ha, hàm lượng hoạt chất hypericin cao đạt 0,161 - 0,168%.

Abstract

Study on the effects of 6 sowing times (15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01, and 15/02) on the growth, yield, and hypericin content of Hypericum perforatum L. was carried from 2017 - 2019 in Tan Lac district, Hoa Binh province. The results showed that the sowing date of 15/9, 15/10, and 15/11 was recorded to have high seed germination rate, good growth, and high yield, but the sowing on 15/9, and 15/10 the seedlings lasted long in nursery, taking more care time. Therefore, the sowing time on 15/11 was the most appropriate with time in the nursery was 118 days, time from planting to harvesting was 108 days, dried medicinal herbs yield was 2.85 - 2.88 tons/ha and content of active ingredient hypericin was 0.161 - 0.168%.

Từ khoá / Keywords

Cây ban âu
thời vụ
sinh trưởng
năng suất
tỉnh Hòa Bình
Hypericum perforatum L.
sowing time
growth
yield
hypericin
Hoa Binh province