• NGHIÊN CỨU THAY THẾ MỘT PHẦN PHÂN NPK BẰNG PHÂN GIUN QUẾ CHO CÂY BƯỞI DIỄN TUỔI 4 TẠI THANH HÓA

NGHIÊN CỨU THAY THẾ MỘT PHẦN PHÂN NPK BẰNG PHÂN GIUN QUẾ CHO CÂY BƯỞI DIỄN TUỔI 4 TẠI THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU THAY THẾ MỘT PHẦN PHÂN NPK BẰNG PHÂN GIUN QUẾ CHO CÂY BƯỞI DIỄN TUỔI 4 TẠI THANH HÓA

Tên tác giả
Lê Tất Khương , Nguyễn Văn Lam , Nguyễn Phương Tùng
Category
Monthly Journal
Title

Study on partial substitution of NPK fertilizer with vermicompost for Dien grapefruit variety at 4 years old in Thanh Hoa province

Author
Le Tat Khuong, Nguyen Van Lam, Nguyen Phuong Tung
Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm bón thay thế một phần phân NPK bằng phân giun quế cho cây bưởi Diễn ở tuổi 4 được tiến hành từ tháng 01/2019 - 12/2020 tại Thạch Thành - Thanh Hóa, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của các đợt lộc chính, tình hình ra hoa đậu quả và năng suất của bưởi Diễn, góp phần thúc đẩy sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi bón thay thế một lượng phân NPK bằng phân giun quế thì chiều dài cành lộc, đường kính cành lộc xuân, hè, thu và đông của cây bưởi Diễn tuổi 4 thí nghiệm có sự sai khác không có ý nghĩa về mặt thống kê (< LSD0,05). Số lượng hoa, quả và năng suất quả của cây bưởi Diễn thí nghiệm cũng có sự sai khác không có ý nghĩa về mặt thống kê (< LSD0,05). Như vậy, việc bón thay thế một phần phân NPK bằng phân giun quế cho cây bưởi Diễn tuổi 4 không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng lộc, tình hình ra hoa đậu quả và năng suất của cây bưởi Diễn.

Abstract

Study on testing of partial substitution of NPK fertilizer by vermicompost for Dien grapefruit variety at 4 years old was conducted from January 2019 to December 2020 in Thach Thach district - Thanh Hoa province, to assess the impact of some growth indicators of the main buds, flowering and fruiting, and yield of Dien grapefruit variety for promoting grapefruit production toward organic direction. The study results showed that, after replacing an amount of NPK fertilizer with vermicompost, the length of buds and the diameter of spring, summer, autumn, and winter buds of Dien grapefruit in the experiment were not significantly different (<LSD0,05). The number of flowers, fruits and fruit yield of Dien grapefruit varieties were also not significantly different. Therefore, the partial substitution of NPK fertilizer with vermicompost for Dien grapefruit variety at 4 years old did not significantly affect the buds growth, flowering, fruiting, and fruits yield of Dien grapefruit variety.

Từ khoá / Keywords

Cây bưởi
giống bưởi Diễn
phân NPK
phân giun quế
Grapefruit
Dien grapefruit variety
NPK fertilizer
vermicompost