• NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA LOÀI GỪNG NHỌN Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA LOÀI GỪNG NHỌN Ở VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-47
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA LOÀI GỪNG NHỌN Ở VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Đăng Minh Chánh, Trịnh Thị Nga
Category
Monthly Journal
Title

Study on chemical composition and biological activity of Zingiber acuminatum in Viet Nam

Author
Nguyen Dang Minh Chanh, Trinh Thi Nga
Tóm tắt

Gừng (Zingiber Mill.) là một chi thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) được tìm thấy nhiều ở châu Á. Trong nghiên cứu này mẫu thân rễ loài Gừng nhọn (Zingiber acuminatum Val.) được thu thập ở Vườn Quốc gia Bạch Mã vào năm 2019 nhằm xác định thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này. Kết quả phân tích định tính thân rễ Z. acuminatum có chứa các nhóm chất quan trọng như saponin, flavonoid, cuomarin, tanin, đường khử tự do và acid hữu cơ. Phân tích sắc ký khí khối phổ (GC/MS) cho thấy thành phần hóa học gồm 19 chất chính, trong đó có 5 thành phần chiếm tỷ lệ phần trăm lớn gồm: bornyl acetat (27,26%), humulene (24,23%), β-pinene (12,61%), endo-borneol (11,36%) và D-Limonene (5,04%). Cao chiết methanol của thân rễ Z. acuminatum có khả năng kháng oxy hóa cao, đó là khử gốc tự do 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) cao, giá trị IC50 là 331.0 µg/mL. Trong khi đó, cao chiết nước của thân rễ Z. acuminatum không cho thấy hoạt tính này. Dựa theo phương trình đường chuẩn (y = 0,937x + 0,025, R2 = 0,999) đã xác định được hàm lượng polyphenol tổng số trong cao methanol là 1,92% và trong cao nước 1,03%. Từ kết quả trên cho thấy, loài Z. acuminatum có tiềm năng sử dụng làm thuốc dược liệu, tuy nhiên cần nhiều nghiên cứu khác sâu hơn về loài dược liệu này.

Abstract

Ginger (Zingiber Mill.) is a genus of the ginger family (Zingiberaceae) found widely in Asia. In this study, the stem and root samples of Zingiber acuminatum Val., collected in Bach Ma National Park in 2019, were determined for their chemical composition and biological activity. Qualitative analysis of Z. acuminatum showed that Z. acuminatum contains important substances such as saponins, flavonoids, coumarin, tannins, free reducing sugars, and organic acids. Gas Chromatography-Mass Spectrometry analysis of Z. acuminatum methanol extract showed that the chemical composition consists of 19 main substances, of which 5 components account for a large percentage, including bornyl acetate (27.26%), humulene (24.23%), and β-pinene (12.61%), endo-borneol (11.36%), and D-Limonene (5.04%). In addition, the methanol extract of Z. acuminatum exhibits antioxidant activity as confirmed by a high DPPH radical activity, with IC50 value of 331.0 µg/mL, while the aqueous extract of Z. acuminatum does not. Our findings suggest that Z. acuminatum has potential for medicinal use, however, further in-depth studies on this medicinal species are needed.

Từ khoá / Keywords

Cây gừng
thành phần hóa học
hoạt tính sinh học
ginger
chemical composition
biological activity