NGHIÊN CỨU TẠO HẠT NHÂN TẠO TỪ ĐỐT THÂN CÂY KHOAI LANG HOÀNG LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-14
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TẠO HẠT NHÂN TẠO TỪ ĐỐT THÂN CÂY KHOAI LANG HOÀNG LONG

Tên tác giả
La Việt Hồng, Đinh Thị Ngọc Lý, Phạm Thị Thi, Soudthedlath Khamsalath, Chu Đức Hà
Category
Monthly Journal
Title

Study on the artificial seed production from the shoot segment of ‘Hoang Long’ sweet potato cultivar

Author
La Viet Hong, Dinh Thi Ngoc Ly, Pham Thi Thi, Soudthedlath Khamsalath, Chu Duc Ha
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, hạt nhân tạo cây khoai lang Hoàng Long (Ipomoea batatas) từ đốt thân đã được thực hiện. Kết quả cho thấy thành phần phù hợp nhất tạo nội nhũ cho đốt thân (1,5 ÷ 2,0 cm) là MS (Murashige và Skoog), 1% sodium alginate và 50 mM calcium chloride. Hạt có màng bọc dày, trong suốt, mẫu đốt thân giữ được độ tươi, tỷ lệ nảy mầm đạt 23,63%. Bổ sung NAA (α-Naphthaleneacetic acid) và BAP (6-Benzylaminopurine) vào nội nhũ đã ghi nhận làm kích thích khả năng ra rễ và bật chồi của hạt nhân tạo cây khoai lang. Trong đó, bổ sung NAA 0,2 mg/l và BAP 0,2 mg/l là phù hợp nhất, tỷ lệ ra rễ và bật chồi lần lượt đạt 36,53 và 42,26%. Bên cạnh đó, hạt nhân tạo cây khoai lang bảo quản lạnh (4oC) trong 1 - 2 ngày vẫn giữ được khả năng nảy mầm khá (6,80 ÷ 7,76%). Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn liệu khoa học cho việc hoàn thiện quy trình tạo hạt nhân tạo cây khoai lang.

Abstract

In this study, the production of artificial seed from the shoot segment of ‘Hoang Long’ sweet potato cultivar (Ipomoea batatas) has been performed and optimized. The result showed that the favourable mixture for the forming of the endosperm of artificial seed was a combination of MS (Murashige and Skoog), 1% sodium alginate and 50mM calcium chloride. The artificial seeds were observed with thick and transparent shells that kept the shoot segment fresh and the germination rate was 23.63%. We also found that NAA (α-Naphthaleneacetic acid) and BAP (6-Benzylaminopurine, C12H11N5) added into synthesized endosperm could increase the root induction and shoot formation rates of the artificial seeds. Significantly, NAA 0.2 mg/l and BAP 0.2 mg/l were recorded as the most suitable concentration for the artificial seeds, that elicited the highest shoot formation rate (36.53%) and root induction rate (42.26%). Additionally, the artificial seeds of sweet potato stored for 1 - 2 days under the cold condition (4oC) have still kept the germinated ability (6.80 - 7.76%). These results provide scientific basis for further complement of artificial seed production protocol of the sweet potato.

Từ khoá / Keywords

Hạt nhân tạo
Hoàng Long
Ipomoea batatas
Khoai lang
tỷ lệ nảy mầm
Artificial seed
Hoang Long
Ipomoea batatas
Sweet potato
germination rate