• NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA GIÁ THỂ MỤN XƠ DỪA BỔ SUNG Biopolyter - Azotobacter TRỒNG DÂU TÂY (Fragaria vesca L.)

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA GIÁ THỂ MỤN XƠ DỪA BỔ SUNG Biopolyter - Azotobacter TRỒNG DÂU TÂY (Fragaria vesca L.)

Xem các bài khác
Số trang của bài
95-100
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA GIÁ THỂ MỤN XƠ DỪA BỔ SUNG Biopolyter - Azotobacter TRỒNG DÂU TÂY (Fragaria vesca L.)

Tên tác giả
Nguyễn Thuỳ Quý Tú , Nguyễn Thúy Hương , Phạm S
Category
Monthly Journal
Title

Using coconut fiber substrate with supplementation of Biopolyter-Azotobacterfor strawberry growing

Author
Nguyen Thuy Quy Tu, Nguyen Thuy Huong, Pham S
Tóm tắt

Việc bổ sung chế phẩm BioPolyter – Azotobacter (BioP-A) trong canh tác dâu tây trên giá thể với tỷ lệ 500 g/1m3 giá thể thu được kết quả: Giảm tỷ lệ cây bị các bệnh thối đen rễ 2-2,3%, bệnh thán thư quả 1,4%; năng suất tăng 11-17%, độ ngọt quả tăng 3-4%; hàm lượng nitrate trong giá thể sau trồng chiếm 63 – 66% hàm lượng ban đầu, hàm lượng nitrate trong nước thải giảm 84 – 85%; số lượng các vi sinh vật hữu ích (vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn phân giải cellulose) tăng lên đáng kể trong giá thể sau trồng

Abstract

Supplementation of BioPolyter – Azotobacter to coconut fiber substrate with the ratio of 500g/1m3 for strawberry cultivation could reduce the rate of black root by 2 - 2.3%, the rate of strawberry anthracnose on fruit by 1.4% and productivity increased 11-17%, sweetness of the fruits by 3-4%, respectively. The content of nitrate in the substrate after planting remained 63-66% comparing with that of the initial one, the content of nitrate in the sewage effluent decreased by 84-85%. A significant increase in the number of useful microorganisms (nitrogen fixing bacteria and break down cellulose bacteria) in the substrate after planting was observed.

Từ khoá / Keywords

Biopolyter-Azotobacter
Dâu tây
giá thể
polyter
azotobacter
Biopolyter-Azotobacter
Fragaria Vesca L.
substrate
polyter
azotobacter