• NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ LÓC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ TĂNG SINH KHỐI CỦA TẢO Spirulina platensis

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ LÓC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ TĂNG SINH KHỐI CỦA TẢO Spirulina platensis

Xem các bài khác
Số trang của bài
101-106
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ LÓC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ TĂNG SINH KHỐI CỦA TẢO Spirulina platensis

Tên tác giả
Dương Hoàng Oanh, Phạm Kim Long
Category
Monthly Journal
Title

Utilization of wastewater from snakehead fish pond for culturing Spirulina platensis and effect of temperature on its biomass growth

Author
Duong Hoang Oanh, Pham Kim Long
Tóm tắt

Nghiên cứu tận dụng nguồn nước thải ao nuôi cá lóc để nuôi tảo Spirulina platensis nhằm xác định sự gia tăng sinh khối tảo ở các mức nhiệt độ khác nhau. Thí nghiệm gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần; Nghiệm thức 1 (NT1): nhiệt độ 27oC; Nghiệm thức 2: nhiệt độ 30oC; Nghiệm thức 3: nhiệt độ 33oC; Nghiệm thức đối chứng (Môi trường Zarrouk ở nhiệt độ phòng). Kết quả nghiên cứu cho thấy NT1 đạt mật độ cực đại 52.911 ± 1.167 cá thể/ mL ở ngày nuôi thứ 12, có sinh khối tảo thu được 7,82 ± 0,82 g/L. NT2 mật độ đạt cực đại 54.073 ±1.657 cá thể/mL ở ngày nuôi thứ 12, có sinh khối tảo thu được 8,59 ± 0,82 g/L. NT3 mật độ đạt cực đại 52.654 ± 892 cá thể/mL ở ngày nuôi thứ 10, có sinh khối tảo thu được 7,32 ± 0,52 g/L. NTĐC đạt mật độ cực đại 54.671 ± 267 cá thể/mL ở ngày nuôi thứ 12, có sinh khối tảo thu được 8,83 ± 0,21 g/L. Khi sử dụng nước thải ao nuôi cá lóc để nuôi tảo Spirulina platensis ở nhiệt độ 30o C đạt sinh khối tảo cao hơn so với nuôi ở nhiệt độ 27oC và nhiệt độ 33oC (p < 0,05). Hàm lượng protein của tảo ở nhiệt độ 30oC đạt 65,46% cũng cao hơn ở nhiệt độ 27oC (đạt 60,30% ) và 33o C (đạt 60,21%).

Abstract

The study on utilization of treated wastewater from snakehead fish pond for culturing Spirulina platensis algae aimed to determine the increase in algae biomass at different temperatures. The experiment consisted of 4 treatments with 3 replications; Treatment 1 (NT1): temperature 27oC ; Treatment 2: 30oC; Treatment 3: 33oC; Control treatment (Zarrouk environment at room temperature). The results showed that treatment 1 reached the maximum density at 52,911 ± 1,167 ind./mL on 12thday of culture, with 7.82 ± 0.82 g/L of biomass weight. The density at NT2 was reached a maximum of 54,073 ± 1,657 ind./mL on 12th day of culture, with algal biomass weight of 8.59 ± 0.82 g/L. The density at NT3 reached a maximum of 52,654 ± 892 ind/mL on the 10th day of culture, with algal biomass weight of 7.32 ± 0.52 g/L. The controlled treatment reached the highest density of 54,671 ± 267 ind./mL on the 12th day of culture with biomass weight of 8.83 ± 0.21 g/L. When using wastewater from snakehead fish ponds to raise Spirulina platensis at 30oC, the algae biomass was higher than that at 27oC and 33oC (p < 0.05). The protein content of algae at 30oC reached 65.46%, also higher than that at 27oC and 33oC reaching 60.30% and 60.21%, respectively.

Từ khoá / Keywords

nước thải nuôi trồng thủy sản
Spirulina platensis
Cá lóc
nhiệt độ
aquaculture wastewater
Spirulina platensis
Snakehead
temperature