NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO

Xem các bài khác
Số trang của bài
79-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO

Tên tác giả
Phan Công Kiên , Võ Thị Xuân Trang , Trịnh Thị Vân Anh , Nguyễn Văn Sơn, Nghiêm Tiến Chung
Category
Monthly Journal
Title

Study on in vitro propagation procedures for Polyscias fruticosa

Author
Phan Cong Kien, Vo Thi Xuan Trang, Trinh Thi Van Anh, Nguyen Van Son, Nghiem Tien Chung
Tóm tắt

Quy trình nhân nhanh in vitro cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa) được xây dựng dựa trên các thí nghiệm khử trùng mẫu, nuôi cấy khởi động, nhân nhanh và tạo rễ cho chồi in vitro. Kết quả cho thấy, vật liệu nuôi cấy là chồi cây đinh lăng lá nhỏ khử trùng bằng dung dịch HgCl2 nồng độ 0,1% trong 5 phút có tỷ lệ mẫu sạch đạt 65,18%; trong giai đoạn nuôi cấy khởi động, môi trường MS có bổ sung 2 mg/l BA là môi trường tối ưu, với hệ số nhân chồi 2,33 lần; nhân nhanh cụm chồi bằng môi trường MS có bổ sung BA 3 mg/l và IBA 0,5 mg/l cho hệ số nhân chồi đạt 3,69 lần; chiều cao chồi đạt 5,79 cm; chồi mập xanh. Môi trường ra rễ để tạo cây hoàn chỉnh là môi trường MS có bổ sung NAA ở nồng độ 1 mg/l và IBA ở nồng độ 1 mg/l cho tỷ lệ chồi ra rễ đạt 94,44%; số rễ/chồi đạt 34,11 rễ/chồi; giá thể phù hợp đưa cây ra vườn ươm là đất cát pha phối trộn với tro trấu theo tỷ lệ 50 : 50 cho tỷ lệ cây sống cao nhất 98,9%, cây sinh trưởng tốt, chiều cao cây đạt 8,1 cm.

Abstract

The in vitro multiplication protocol for Polyscias fruticosa was established including following steps: Sterilization, initial culture, shoot propagation and rooting of in vitro shoots and in vitro plantlet climatization. Results showed that the shoot-tip was sterilized by HgCl2 0.1% in 5 minutes; the ratio of clean samples reached 65.2%. MS medium supplemented with 2 mg/l BA was optimal for creating initial materials and shoot multiplication coefficient reached 2.3 times; the suitable culture medium for bud regeneration was basic MS medium added with BA 3 mg/l and IBA 0.5 mg/l, this has resulted in 3.7 times of bud regeneration, 5.8 cm of average height and the bud was large with green leaf. The MS medium supplemented with NAA 1 mg/l and IBA 1 mg/l was optimal for root regeneration and the rate of root regeneration was 94.4%; corresponding to average of 34.1 root/shoot; the suitable growing soil for in vitro cultured plant at nursery stage was sandy with rice husk ask (at the rate mixing 50 : 50), giving 98.9% nursery plants of good growth with average height of 8.1 cm.

Từ khoá / Keywords

Đinh lăng lá nhỏ
nhân giống in vitro
khử trùng
BA
IBA
NAA
Polyscias fruticosa L. Harms
in vitro micropropagation
sterilization
BA
IBA
NAA