• NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG CỎ CHĂN NUÔI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI CHỖ Ở TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG CỎ CHĂN NUÔI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI CHỖ Ở TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG CỎ CHĂN NUÔI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI CHỖ Ở TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Trương La, Đặng Thị Duyên, Ngô Văn Bình
Category
Monthly Journal
Title

Study to develop some grass varieties in household of ethnic minority people in Highlands

Author
Abstract

Experimental results show that there are 4 grass varieties with high productivity, good quality and tolerance can be selected for growing in household of ethnic minority people in Highlands include: VA06, Panicum maximum TD58, Brachiaria ruzizinensis, and Stylosanthes CIAT 184 (leguminous). The experiment of processing forage gave good results and easy applied by ethnic minority people in the Highlands. To keep grass with 2%, 4% maize flour, preserving in 90 days with good quality. To use processing grass to breed cattle with weight gain is higher than graze free.

Từ khoá / Keywords

beef cattle
ethnic minorities
Grass varieties