NGHIÊN CỨU NHÂN NUÔI SÂU KÉO MÀNG (Hellula undalis Fabricius) HẠI RAU CẢI XANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHÂN NUÔI SÂU KÉO MÀNG (Hellula undalis Fabricius) HẠI RAU CẢI XANH

Tên tác giả
Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng
Category
Monthly Journal
Title

Study on mass rearing of cabbage webworm (Hellula undalis Fabricius)

Author
Tran Thanh Thy, Le Van Vang
Tóm tắt

Sau 3 thế hệ nhân nuôi ngài H. undalis trong điều kiện phòng thí nghiệm của trường Đại học Cửu Long, kết quả cho thấy ngài H. undalis có khả năng phát triển quần thể rất cao khi được nuôi bằng cải xanh trong điều kiện phòng thí nghiệm.Số lượng cá thể và tỷ lệ hoàn thành vòng đời qua 3 thế hệ không khác biệt ý nghĩa ở các giai đoạn trứng, ấu trùng tuổi 1 và 2. Từ giai đoạn ấu trùng tuổi 3 trở đi giữa các thế hệ là có sự khác biệt ý nghĩa. Qua 3 thế hệ khảo sát, tỷ lệ gia tăng quần thểcủa H. undalis là khá cao (r = 0,56- 0,57), hệ số nhân của một thế hệ khá lớn (R0 = 31,12 - 38,73), chứng tỏ H. undalis phát triển quần thể tốt trong điều kiện nhiệt độ: 30,46-31,020 C với thức ăn là cải xanh. Do đó, khi gặp điều kiện nhiệt độ, ẩm độ thích hợp và thức ăn đầy đủ thì loài H. undalis có thể bùng phát với mật số cao, gây ảnh hưởng nặng đến cây ký chủ.

Abstract

The ability in population development of H. undalis had been investigated by mass rearing with three consecutive generations in laboratory conditions at Mekong University. Results showed that H. undalis was highly able to develop its population in laboratory conditions (30,460 C - 31,020 C) by feeding with green mustard leaves. Number of individuals and ratios of ability to accomplish generations were not significantly different between three generations at egg, first and second larval stages. The difference was only significant since the third larval stage. Through three consecutive generations, the high population growth rates and multipliable index of a generation (r = 0,56 - 0,57; R0 = 31,12 - 38,73) indicated that population of H. undalis well developed in laboratory conditions with green mustard leaf diet. Therefore, population of H. undalis could outbreak and cause high damage when favorable environmental conditions.

Từ khoá / Keywords

Nhân nuôi cá thể
Hellula undalis
tiềm năng phát triển
Hellula undalis
mass rearing
population development