NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN VITRO GIỐNG HUỆ MƯA YANTI CHANDRA (Zephyranthes sp.)

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN VITRO GIỐNG HUỆ MƯA YANTI CHANDRA (Zephyranthes sp.)

Tên tác giả
Phùng Thị Thu Hà
Category
Monthly Journal
Title

In vitro propagation of rain lily cultivar 'Yanti Chandra’ (Zephyranthes sp.)

Author
Phung Thi Thu Ha
Tóm tắt

Huệ mưa thuộc họ Náng (Amaryllidaceae), là một trong 20 họ được sử dụng làm hoa cảnh phổ biến trên thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định chế độ khử trùng, môi trường nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh thích hợp góp phần hoàn thiện qui trình nhân giống in vitro giống Huệ mưa Yanti chandra cánh kép, màu cam sọc trắng với hương thơm dịu. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Củ Huệ mưa được khử trùng kép bằng Presept 0,5% trong 30 phút kết hợp với HgCl2 0,1% trong 2 phút cho hiệu quả khử trùng cao nhất, đạt 66,67% mẫu sạch, tỷ lệ mẫu sạch tạo chồi đạt 56,67%. Nhân chồi trong môi trường MS đặc + 1,0 mg/L BA + 0,3 mg/L Kinetin cho hệ số nhân chồi đạt 4,8 chồi/mẫu. Tạo cây hoàn chỉnh trên môi trường MS đặc + 0,5 mg/L IAA cho tỷ lệ ra rễ đạt 100% với 4,7 rễ/cây, chiều dài rễ đạt 1,48 cm.

Abstract

Rain lily belongs to the family Amaryllidaceae that is one of the top 20 most widely used plant families in the world. This study was conducted to determine the appropriate sterilization regime, rapid propagation medium and complete plant formation, contributing to the completion of the in vitro propagation process of rain lily cultivar Yanti chandra with yellow, fragrant double petals and white stripes. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 3 replications. Rain lily bulbs were double sterilized with Presept 0.5% for 30 minutes in combination with HgCl2 0.1% for 2 minutes for the highest sterilization efficiency, reaching 66.67% of culture asepsis samples, the ratio of culture asepsis samples producing shoots was 56.67%. MS solid medium augmented with 1.0 mg/L BA and 0.5 mg/L Kinetin recorded the highest bulblet number/explant (4.8). The highest rooting rate (100%) along with maximum number of primary roots/shoot (4.7) and root length 1.48 cm was recorded in MS solid medium added with 0.5 mg/L IAA.

Từ khoá / Keywords

Huệ mưa
cây hoa cảnh
nuôi cấy mô
Rain lily
ornamental plant
tissue culture