• NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HÀ THỦ Ô ĐỎ [Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson] BẰNG HOM THÂN

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HÀ THỦ Ô ĐỎ [Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson] BẰNG HOM THÂN

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HÀ THỦ Ô ĐỎ [Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson] BẰNG HOM THÂN

Tên tác giả
Phạm Thanh Huyền
Category
Monthly Journal
Title

Study on propagation of tuber fleeceflower [Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson] by stem cutting

Author
Pham Thanh Huyen
Tóm tắt

Nghiên cứu nhân giống từ hom thân cây Hà thủ ô đỏ [Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson] được tiến hành tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của tuổi hom, thời vụ giâm hom, chất điều hòa sinh trưởng và giá thể giâm hom đến khả năng nhân giống của hom thân Hà thủ ô đỏ cho thấy thời vụ giâm hom từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau, sử dụng hom thân bánh tẻ và xử lý hom bằng chất điều hòa sinh trưởng IBA 1, 0% hoặc NAA 0,5% cho tỷ lệ ra rễ và tỷ lệ sống cao nhất. Giá thể giâm hom là cát cho thời gian bắt đầu ra chồi sớm hơn và tỷ lệ sống cao hơn của hom thân so với giá thể giâm hom là đất.

Abstract

Study on propagation of Fallopia multiflora by stem cutting was conducted at Son Dong commune, Son Tay district, Hanoi, Vietnam. The effects of cutting type, plant hormone, propagation time and media were investigated. The result showed that propagating time was from December to January and the use of matured cuttings treated with IBA 1.0% or NAA 0.5% gave the highest ratio of rooting and survival. Sand substrate was better than soil substrate regarding to the time of first bud emerging and the survival ratio of cuttings.

Từ khoá / Keywords

nhân giống
Hà thủ ô đỏ
hom thân
Propagation
Fallopia multiflora
stem cuttings