• NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG PHÂN TỬ MỘT SỐ NGUỒN GEN VẢI ĐỊA PHƯƠNG BẰNG CHỈ THỊ ScoT

NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG PHÂN TỬ MỘT SỐ NGUỒN GEN VẢI ĐỊA PHƯƠNG BẰNG CHỈ THỊ ScoT

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-17
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG PHÂN TỬ MỘT SỐ NGUỒN GEN VẢI ĐỊA PHƯƠNG BẰNG CHỈ THỊ ScoT

Tên tác giả
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lan Hoa, Nguyễn Thị Thanh Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Molecular characterization of some local litchi varieties by using ScoT markers

Author
Nguyen Thi Ngoc Lan, Nguyen Thi Lan Hoa, Nguyen Thi Thanh Thuy
Tóm tắt

Nghiên cứu thiết lập tiêu bản ADN của tập đoàn 14 giống vải đia phương, 46 chỉ thị ScoT đã được lựa chọn cho nghiên cứu đa hình giữa các mẫu giống vải. Hai mươi hai trên tổng số 46 chỉ thị ScoT cho alen đa hình giữa các giống nghiên cứu, với tổng cộng 178 alen đã được thu nhận, nội dung thông tin đa hình (PIC) trong khoảng 0,2149 đến 0,3750; hệ số đa dạng về gen (gen diversity) dao động trong khoảng 0,1327 đến 0,5000 và các mẫu giống trong nghiên cứu được phân thành 2 nhóm chính. Trong các tiêu bản chỉ thị ScoT thu được, 9 tiêu bản khuếch đại được 12 alen hiếm giúp nhận dạng được 8 nguồn gen vải khác nhau. Các kết quả thu được có ý nghĩa trong công tác nhận dạng mẫu giống phục vụ công tác bảo tồn cũng như chọn tạo giống vải ở Việt Nam.

Abstract

DNA fingerprinting of 14 litchi local varieties was investigated by 46 ScoT markers. Twenty two out of 46 ScoT markers amplified 178 alleles with PIC value ranged from 0.2149 to 0.375, gene diversity ranging from 0.1327 to 0.5. UPGM analysis grouped varieties into 2 main clusters. 9 ScoT markers were identified to amplify 12 unique alleles for recognizing of 8 distinct varieties. The results are useful and handy for management of litchi germplasm, identification and breeding programs.

Từ khoá / Keywords

Cây vải
tiêu bản ADN
chỉ thị ScoT
đa dạng di truyền
Litchi
DNA fingerprinting
SSR marker
ScoT marker