• NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG ẤU TRÙNG HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG (Crassostrea gigas) BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHỐI KẾT HỢP GIỮA VI TẢO VÀ VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG ẤU TRÙNG HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG (Crassostrea gigas) BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHỐI KẾT HỢP GIỮA VI TẢO VÀ VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP

Xem các bài khác
Số trang của bài
113-120
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG ẤU TRÙNG HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG (Crassostrea gigas) BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHỐI KẾT HỢP GIỮA VI TẢO VÀ VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP

Tên tác giả
Hoàng Thị Yến, Vũ Đình Thúy, Thái Minh Phương, Trần Thu Hà, Lê Thị Minh Thành, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đinh Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Tuyên
Category
Monthly Journal
Title

Use of purple non-sulfur bacteria combined with microalgae to increase survival rate of Pacific oyster (Crassostrea gigas) larvae

Author
Hoang Thi Yen, Vu Dinh Thuy, Thai Minh Phuong, Tran Thu Ha, Le Thi Minh Thanh, Nguyen Thi Thu Huyen, Dinh Thi Thu Hang, Do Thi Tuyen
Tóm tắt

Vi tảo là nguồn thức ăn tươi sống truyền thống được sử dụng trong nuôi hàu giống. Tuy nhiên, quá trình sản xuất vi tảo thường cho năng suất không cao, không ổn định và không chủ động trong mùa vụ sản xuất. Vi khuẩn tía quang hợp (VKTQH) là một đối tượng có thể thay thế, bổ sung và hỗ trợ vi tảo trong giai đoạn ương nuôi ấu trùng hàu. Kết quả cho thấy có thể thay thế hoàn toàn vi tảo (Nannochloropsis oculata) bằng VKTQH trong giai đoạn từ khi ấu trùng hàu mới nở đến 8, 10 ngày tuổi. Giai đoạn từ 8 ngày tuổi tới khi ấu trùng hàu chuyển giai đoạn sống bám, sử dụng VKTQH kết hợp với 2 loài vi tảo Isochrysis galbana và Chatoceros calcitrans giúp nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng hàu thêm 15,8%.

Abstract

Microalgae have long been used as a traditional live feed in oyster larvae hatcheries. However, the production of microalgae biomass often gives low productivity, is not stable and not active in these production seasons. Purple non-sulfur bacteria (PNSB) has shown promise as a substitute, supplement, or support for microalgae during the oyster larval rearing stage. The results in this paper showed that biomass of microalgae (such as N. oculata) can be completely replaced by biomass of PNSB during the first 8 to 10 days of oyster larval development. In the period from 8 days of age to the clinging stage, using biomass of PNSB combined with biomass of two microalgae species I. galbana and C. calcitrans can increase the survival rate of oyster larvae up to 15.8%.

Từ khoá / Keywords

Ấu trùng hàu
vi khuẩn tía quang hợp
vi tảo
tỷ lệ sống
Oyster larvae
purple non-sulfur bacteria
microalgae
survival rate