• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT XÁM VÙNG ĐỒI GÒ HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT XÁM VÙNG ĐỒI GÒ HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
96-100
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT XÁM VÙNG ĐỒI GÒ HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG

Tên tác giả
Luyện Hữu Cử , Luyện Thị Hà
Category
Monthly Journal
Title

Research on physical properties of acrisols in hilly areas of Lang Giang district, Bac Giang province

Author
Luyen Huu Cu, Luyen Thi Ha
Tóm tắt

Trên đất xám (Acrisols) vùng đồi gò huyện Lạng Giang có 4 loại hình sử dụng đất chủ yếu là chuyên màu, lúa - màu, trồng cây ăn quả và rừng sản xuất. Đất có thành phần cơ giới từ thịt pha cát đến thịt pha sét, chất hữu cơ từ nghèo (1,90%) đến trung bình (3,89%). Đất tầng mặt có dung trọng và tỷ trọng nhỏ, tương ứng từ 1,00 - 1,18 g/cm3 và từ 2,39 - 2,62. Độ xốp của đất từ ít xốp đến khá xốp, dao động từ 35,00% - 58,16%. Độ ẩm cây héo của đất thấp, từ 6,95% - 8,94%; sức chứa ẩm đồng ruộng tối đa không cao, dao động từ 24,48% đến 28,69%, đất có sức giữ nước thấp. Độ ẩm hữu hiệu cao nhất trên đất chuyên màu (20,17%), đất trồng rừng sản xuất (20,12%) và thấp nhất trên đất trồng cây ăn quả (16,60%). Các biện pháp nhằm cải thiện tính chất vật lý của đất xám vùng đồi gò huyện Lạng Giang là: tăng cường hàm lượng chất hữu cơ trong đất; trồng cây bảo vệ đất chống xói mòn, rửa trôi; giữ ẩm cho đất bằng các biện pháp che phủ đất.

Abstract

There are 4 main types of land use on the Acrisols in hilly areas of Lang Giang district: sole cash crop, paddy - cash crop, fruit trees and production forest. The result showed that these soils had light texture, from sandy loam to clay loam, organic matter (OM%) from low (1.90%) to medium (3.89%). Topsoil’s bulk density and particle density were low, from 1.00 to 1.18 g/cm3 , and from 2.39 to 2.62 respectively. Soils’ porosity was from low to relatively high (35.00% - 58.16%). Permenant wilting point of the soils was in the range of 6.95% - 15.65%; field capacity was not high and ranged from 24.48% to 28.69%, soil moisture retention capacity was fairly. The highest effective moisture on land for cash crop was of 20.17%, production forest land was of 20.12% and the lowest moisture in the fruit tree land with 16.60%. Measures for improvement of soil physical properties of Acrisols in hilly areas of Lang Giang district are: To strengthen the organic matter content in the soils, application organic fertilizer; to plant plants for protecting the soil against erosion and leaching; to moisturize the soils by soil covering.

Từ khoá / Keywords

tính chất vật lý
đất xám
đồi gò
huyện Lạng Giang
physical properties
Acrisols
hilly areas
Lang Giang district